KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Władze Wydziału


Dziekan

prof. dr hab. Przemysław Nehring

tel. +48 56 611-35-11
e-mail: nehringp@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 117

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału Filologicznego, a w szczególności:

 1. reprezentuje Wydział na zewnątrz w ramach upoważnienia udzielonego przez Rektora;
 2. dysponuje środkami finansowymi Wydziału;
 3. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału;
 4. zwołuje posiedzenia Rady Wydziału i przewodniczy im;
 5. koordynuje prace nad strategią rozwojową Wydziału;
 6. realizuje politykę kadrową Wydziału (konkursy, awanse, urlopy, …);
 7. nadzoruje procedury oceny nauczycieli akademickich;
 8. nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich;
 9. nadzoruje badania naukowe prowadzone na Wydziale;
 10. nadzoruje rozwój kadry naukowej (staże, urlopy naukowe, stypendia doktorskie, habilitacyjne, etc.);
 11. inicjuje i nadzoruje międzynarodową współpracę naukową Wydziału w zakresie badań naukowych i edukacji;
 12. koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji naukowych;
 13. nadzoruje sprawy nagród ministra i rektora, wyróżnień oraz odznaczeń uczelnianych, resortowych i państwowych;
 14. nadzoruje pracę bibliotek funkcjonujących na Wydziale;
 15. nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą;
 16. nadzoruje działalność wydawniczą na Wydziale.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Dariusz Pniewski

tel. +48 56 611-35-13
e-mail: dariusz.pniewski@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pokój C.3.07

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia:

 1. nadzoruje sprawy studenckie: kwestie regulaminowe, urlopy, pomoc materialną, koła studenckie, program Erasmus+, praktyki;
 2. prowadzi współpracę z otoczeniem zewnętrznym: praktyki, wolontariaty, staże, wizyty studyjne etc.;
 3. przygotowuje plany i decyzje rekrutacyjne;
 4. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie studentów z zagranicy;
 5. nadzoruje proces dydaktyczny i jego dokumentację: zmiany w planach i programach studiów, tworzenie nowych kierunków, specjalności i specjalizacji, studia anglojęzyczne, studia nauczycielskie, studia podyplomowe, kursy.

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

dr Adam Kola

tel. +48 56 611-35-13
e-mail: adamkola@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019:

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju:

 1. monitoruje realizację strategicznych celów Wydziału;
 2. nadzoruje i koordynuje wydziałowy system zapewniania jakości (hospitacje, analiza ankiet studenckich, monitorowanie losów absolwentów, współpraca z Biurem Karier, inicjowanie działań poprawiających jakość itd…);
 3. nadzoruje przydział zajęć dydaktycznych;
 4. zawiera umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 5. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
 6. wspiera i monitoruje aktywność grantową pracowników Wydziału;
 7. koordynuje działania promocyjne Wydziału;
 8. nadzoruje sprawozdawczość Wydziału.