Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 31, tel./fax +48 56 611 35 35

zdjęcie nagłówkowe

O Pracowni

Komparatystyka, zwana czasem literaturą porównawczą, u swych romantycznych początków wyrastała z zainteresowania językową i kulturową odmiennością. Jej narodzinom towarzyszyło przekonanie o wysokiej wartości tego, co powstaje z dala od głównych centrów cywilizacyjnych, poza europejskim kręgiem kulturowym lub na jego niedocenianych wcześniej peryferiach. W toku XIX wieku dyscyplina ukształtowała się jednak jako badanie oddziaływań i zależności pomiędzy literaturami poszczególnych narodów europejskich. Często prowadziło to w tym czasie do mechanicznego i przewidywalnego w swych rezultatach wykazywania wpływu – zazwyczaj jednostronnego – wielkich pisarzy na pomniejszych, jednych literatur (“wielkich”) na pozostałe. W XX stuleciu to zawężające rozumienie zaczęło odchodzić w przeszłość. Zainteresowania komparatystyki objęły teksty tworzone w rozmaitych językach i coraz liczniejsze obszary ich relacji z różnymi sferami kultury. W roku 1961 amerykański germanista Henry Remak pisał:

“Komparatystyka literacka to badanie literatury wykraczające poza granice jednego poszczególnego kraju i badanie związków między literaturą z jednej strony a innymi dziedzinami wiedzy i świadomości, takimi jak sztuka […], filozofia, historia i nauki społeczne (na przykład polityka, ekonomia, socjologia), nauka, religia itp. z drugiej strony” (przeł. W. Tuka).

Takie szerokie rozumienie dyscypliny przyświecało także twórcom Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracownia powstała na Wydziale Filologicznym UMK w 2011 roku. Skupia badaczki i badaczy zajmujących się zagadnieniami wykraczającymi poza granice literatur poszczególnych narodów, grup etnicznych czy języków. Służy integracji ponad utrwalonymi podziałami dyscyplinarnymi, tworząc platformę do dyskusji, wymiany idei, konfrontacji różnych podejść metodologicznych i doświadczeń badawczych. W pracowni reprezentowani są poloniści, germaniści, filologowie klasyczni, romaniści, slawiści.

Powołanie PKLK służy stworzeniu na Wydziale Filologicznym UMK wielodyscyplinarnego ośrodka badań nad problematyką szeroko pojętych relacji międzyliterackich i międzykulturowych, nad stosunkiem literatury do innych dziedzin kultury, nad zagadnieniami zróżnicowania kultur, wymiany międzykulturowej i ich odzwierciedleniem w twórczości literackiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Pracownia działa od 2011 r.