Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filologicznym

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ukończenie studiów polonistycznych daje absolwentowi bardzo wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty poprzez placówki kulturalne po media.

profil absolwenta
www.ilp.umk.pl

2. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.

profil absolwenta
www.maius.umk.pl/ang

3. Japonistyka

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.

profil absolwenta
www.home.umk.pl/~pjkj_umk

4. Filologia włoska

Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na filologii włoskiej – winny to być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych.

profil absolwenta
www.italianistykaumk.cba.pl/

5. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego, w tym również do pracy w sferze biznesu. Dodatkowo, w ramach 30 punktów ECTS, które studenci studiów II stopnia uzyskują do dowolnego wykorzystania poza podstawowym limitem punktów (120 ECTS), istnieje możliwość nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli lub zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego pisania i komunikacji kreatywnej (copywriting).

profil absolwenta
www.kfs.umk.pl

6. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najpopularniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.

profil absolwenta
www.kfr.umk.pl

7. Filologia germańska

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.

profil absolwenta
www.ger.umk.pl

8. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.

profil absolwenta
www.kb.umk.pl

9.  Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie łączy w sobie program studiów trzech specjalności: filologii klasycznej, hellenistyki oraz wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej. Studia na tym kierunku stwarzają możliwość poznania języków antycznych: greki i/lub łaciny oraz jednego z języków nowożytnych: włoskiego lub nowogreckiego. Gwarantuje także zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego z zakresu literatury, historii i kultury krajów śródziemnomorskich, co pozwala nie tylko zrozumieć świat grecko-rzymski, lecz dostrzec wpływ osiągnięć starożytnej Grecji i Rzymu na europejską kulturę w epokach późniejszych. Treści programowe stanowią zatem swoiste połączenie wiedzy i umiejętności filologicznych z wykształceniem humanistycznym.

profil absolwenta
www.fil.klas.umk.pl/strona-glowna

10. Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

profil absolwenta
www.kfr.umk.pl

11. Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

profil absolwenta
www.kfr.umk.pl

12. Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

profil absolwenta
www.italianistykaumk.cba.pl

13. Lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim

Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

profil absolwenta
www.kfs.umk.pl/index.php
facebook

14. Język obcy w biznesie

W ramach nowatorskiego programu studiów “język rosyjski w biznesie” kształceni są specjaliści władający biegle językiem rosyjskim, zorientowani w realiach kulturowych i politycznych Rosji oraz całego rosyjskojęzycznego obszaru postsowieckiego (Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Mołdawia, państwa bałtyckie i in.) oraz posiadający wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i gospodarki tego regionu. Oprócz opanowania języka rosyjskiego na poziomie B2 i najważniejszych zagadnień ekonomii, przyszli absolwenci podczas praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach z Torunia i regionu działających na rynku wschodnim zdobędą również umiejętności praktyczne związane z przyszłym zawodem.

profil absolwenta
www.kfs.umk.pl

15. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie trzyletnich studiów licencjackich zajęcia realizowane są w sześciu blokach tematycznych: teatrologia, filmoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o muzyce, wiedza o sztukach plastycznych, antropologia kultury.

profil absolwenta
www.kulturoznawstwo.umk.pl

16. Kultura Dalekiego Wschodu

Nowa specjalność w ofercie Wydziału – Kultura Dalekiego Wschodu z językiem chińskim lub japońskim – stanowi rozwinięcie oferty edukacyjnej w ramach studiów kulturoznawczych. Sprofilowanie znacznej części przedmiotów oferowanych na specjalności w kierunku treści dotyczących Dalekiego Wschodu ma stanowić zauważalną różnicę w stosunku do istniejącej oferty dydaktycznej. Wprowadzenie dużego bloku zajęć z praktycznej nauki języka chińskiego lub japońskiego oraz cyklu wykładów i konwersatoriów dotyczących różnych aspektów dawnej i współczesnej kultury Chin i Japonii umożliwi studentom lepsze zrozumienie przestrzeni kulturowej Azji Wschodniej i jej odmienności względem dziedzictwa polskiego i europejskiego.

profil absolwenta
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/index.php/kultura-dalekiego-wschodu

17. Komparatystyka literacko-kulturowa

Komparatystka literacko-kulturowa to interdyscyplinarne studia adresowane do osób o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych. Na komparatystyce można poznawać dwie lub więcej literatury i kultury narodowe, zaletą kierunku jest przy tym intensywna nauka języków wybranych kultur obcych. Ponadto studenci komparatystyki mogą wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty Wydziału Filologicznego i całego uniwersytetu (przedmioty do wyboru stanowią ponad 50 proc. programu studiów).

profil absolwenta
www.komparatystyka.umk.pl

18. Lingwistyka praktyczna i copywriting

Lingwistyka praktyczna i copywriting to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Lingwistyka praktyczna i copywriting to pierwszy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek praktyczny. Oznacza to, że od pozostałych kierunków odróżniają go: liczba godzin praktyk zawodowych oraz prowadzący, wśród których – obok kadry akademickiej – znajdują się także praktycy z m.in. z branży reklamowej i turystycznej, szkoleniowcy i biznesmeni, osoby pracujące w instytucjach kultury, mediach i administracji lokalnej. Praktyczny profil kształcenia lingwistyki praktycznej i copywritingu łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego instytucji kultury, mediów i reklamy.

profil absolwenta
www.lpic.umk.pl
www.facebook.com/lpicumk
www.lingwistykapraktyczna.wordpress.com/

19. Logopedia

Studia LOGOPEDYCZNE stanowią interesującą alternatywę dla osób pragnących w przyszłości poświęcić się pracy z osobami z zaburzeniami mowy. W trakcie studiów kandydat ma możliwość zdobywania wiedzy w zakresie językoznawczych, a dodatkowo także psychologicznych, pedagogicznych i medycznych podstaw logopedii. Poznaje zdolności komunikacyjne człowieka, jego funkcjonowanie w społeczeństwie, etiologię zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy oraz zasady i etapy postępowania logopedycznego. Problemy poruszane w czasie trwania nauki są ukazywane w kontekście medycznych, psychicznych i społecznych uwarunkowań zdrowia ludzkiego. Nabywana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają na rozpoznawanie różnych zaburzeń w zakresie komunikacji, przeprowadzanie rzetelnej diagnozy, projektowanie skutecznej terapii i organizację działań profilaktycznych. Studia przygotowują przyszłego logopedę do współpracy z otoczeniem, pomocy osobom z zaburzeniami mowy, stwarzania im szansy na uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz do podnoszenia kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne.

 


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi studiów polonistycznych pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Otwierają przed nim wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty poprzez placówki kulturowe po media.

profil absolwenta
www.ilp.umk.pl
www.ijp.umk.pl

2. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych. Filologia angielska to ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię i kulturę.

profil absolwenta
www.maius.umk.pl/ang

3. Filologia bałkańska

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.

profil absolwenta
www.kb.umk.pl/

4. Filologia germańska

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska dają możliwość pogłębienia zarówno znajomości języka, jak i orientacji w zagadnieniach związanych z kulturą i dniem codziennym krajów niemieckiego obszaru językowego. Przekazują wiedzę i umiejętności z zupełnie nowych dziedzin, jak translatoryka, medioznawstwo czy komunikacja międzykulturowa, czyniąc absolwentów wszechstronnie przygotowanymi specjalistami w dziedzinach wymagających kontaktu z Niemcami, Austrią i Szwajcarią.

profil absolwenta
www.ger.umk.pl

5. Filologia klasyczna

Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które pozwalają dogłębnie poznać źródła cywilizacji europejskiej, początki europejskiej literatury i kultury. Doskonalą znajomość języka łacińskiego i greckiego. Umożliwiają dogłębne poznanie literatury antycznej oraz teorii i praktyki przekładu. Studia dają znakomite podstawy do dalszej, samodzielnej pracy nad językami, literaturą i historią Europy. Stanowią nadto doskonałe uzupełnienie warsztatu historyka lub historyka sztuki, który chce się zajmować dawniejszymi epokami.

profil absolwenta
www.fil.klas.umk.pl/strona-glowna

6. Filologia romańska

Język francuski to jeden z najważniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach.

profil absolwenta
www.kfr.umk.pl

7. Filologia rosyjska

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego.

profil absolwenta
www.kfs.umk.pl

8. Japonistyka

Studia na drugim stopniu kierunku filologia, specjalność: japonistyka, stanowią kolejny etap kształcenia w zakresie ogólnej i specjalistycznej wiedzy o Japonii. Profil kształcenia ma charakter ogólnoakademicki z podziałem na specjalności: język-literatura-kultura oraz translatoryka. Obie specjalności stanowią interesującą ofertę zarówno dla tych, którzy planują wzbogacić i poszerzyć swoją wiedzę o dziedzictwie kulturowym Japonii, jak i dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe, poszerzone o fachowe przygotowanie z tłumaczeń pisemnych i ustnych języka japońskiego. Tego typu praktyka będzie szczególnie przydatna we współpracy biznesowej i kulturalnej z Japończykami w kraju i za granicą.

profil absolwenta
http://www.home.umk.pl/~pjkj_umk/

9. Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie dwuletnich studiów magisterskich prócz bloku zajęć obligatoryjnych poświęconych problemom współczesnej kultury i sztuki proponujemy do wyboru trzy specjalizacje: teatrologiczną, filmoznawczą i folklorystyczno-antropologiczną.

profil absolwenta
www.kulturoznawstwo.umk.pl


STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

1. Filologia angielska

Katedra Filologii Angielskiej ma stosunkowo nową nową ofertę studiów pierwszego stopnia dla absolwentów szkół średnich (również tych, którzy podjęli pracę), studentów i osób czynnych zawodowo chcących się przekwalifikować i wszystkich, którzy pragną studiować filologię angielską w trybie niestacjonarnym (weekendowym). Program kształcenia został przygotowany na podstawie wymagań rynku pracy i możliwości zdobycia potrzebnych kwalifikacji zawodowych, opinii studentów i absolwentów. Nasza oferta zajęć dydaktycznych obejmuje kurs praktycznej nauki języka angielskiego (z podziałem na konwersacje, pisanie, poprawność gramatyczną i czytanie ze zrozumieniem), naukę języka angielskiego stosowanego w wybranych sferach życia gospodarczego (angielski w bankowości, biznesie i reklamie, język prawa, język akademicki, nauczanie języka angielskiego w krajach Unii Europejskiej), przygotowanie do testów egzaminacyjnych z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego, tłumaczenie tekstów, ćwiczenia z akwizycji i nauki języka angielskiego, a także wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze anglojęzycznej.

profil absolwenta
www.maius.umk.pl/ang


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

1. Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi studiów polonistycznych pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Otwierają przed nim wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty poprzez placówki kulturowe po media.

profil absolwenta
www.ilp.umk.pl
www.ijp.umk.pl

2. Filologia angielska

Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.

profil absolwenta
www.maius.umk.pl/ang