Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Studia w Instytucie

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – FILOLOGIA POLSKA

Program studiów

Studia trwają trzy lata. Student realizuje jedną z dwóch specjalności: ogólną lub edytorsko-wydawniczą.  W ramach specjalności ogólnej student uzyskuje szerokie kwalifikacje ogólnopolonistyczne (wiedzę m.in z zakresu historii i teorii literatury, poetyki, krytyki literackiej, przedmiotów językoznawczych – historia języka, językoznawstwo ogólne). W ramach specjalności edytorsko-wydawniczej część przedmiotów zastąpiona jest zajęciami dotyczącymi rynku wydawniczo-księgarskiego, edytorstwa naukowego i tekstologii, redagowania i opracowywania tekstów itp.

W czasie trzeciego roku student realizuje 60 godzin praktyk, uczestniczy w seminarium dyplomowym, w ramach którego jest zobowiązany do napisania pracy licencjackiej. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po zdaniu którego można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING

Program studiów

Facebooku

Blog

Jest to kierunek, który rozwija umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie. Kładziemy nacisk na praktyczne zdobywanie wiedzy językowej, kulturowej i literackiej, jednocześnie przybliżając studentom mechanizmy funkcjonowania środowiska prawnego, ekonomiczno-gospodarczego i medialnego, w obrębie którego działają firmy usługowe (np. reklamowe, marketingowe, copywriterskie).

W odróżnieniu od filologii polskiej program lingwistyki praktycznej pomija szereg treści związanych z historią i teorią literatury, kultury i języka, a także w mniejszym stopniu zajmuje się analizą i interpretacją zjawisk językowych (w tym literackich). W zamian za to dąży do podnoszenia kompetencji i umiejętności w zakresie świadomego stosowania różnorodnych form języka współczesnego, sfunkcjonalizowanego i ukierunkowanego zadaniowo.

Oczywiście do umiejętnego wykorzystania tych narzędzi potrzebna jest też wiedza o współczesności – w jej kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i prawnym wymiarze. Stąd w programie studiów także te treści zostały uwzględnione.

Lingwistyka praktyczna i copywriting, czyli:
wysoka sprawność językowa;
umiejętność pisania tekstów użytkowych dla mediów tradycyjnych;
twórcze pisanie;
komunikacja interpersonalna i publiczna;
praktyka słowa żywego i pisanego.

Przygotowujemy do pracy w nowych i tradycyjnych mediach, instytucjach kulturalnych, administracji publicznej, samorządowej i pozarządowej oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba wykształconych specjalistów od komunikacji i copywritingu. Nastawiamy się na aktywne zdobywanie wiedzy i doświadczenia, umożliwiając odbycie praktyk w firmach usługowych oraz placówkach kulturalnych i medialnych.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – FILOLOGIA POLSKA

Program studiów

W ramach studiów II stopnia student może realizować jedną lub dwie specjalizacje. Może realizować dodatkowo specjalność nauczycielską w połączeniu z dowolną specjalizacją (nie można realizować samej specjalności nauczycielskiej).

A zatem studia II stopnia można studiować w trzech wariantach:

 1. student wybiera jedną specjalizację,
 2. student wybiera dwie specjalizacje,
 3. student wybiera jedną specjalizację, a dodatkowo realizuje specjalność nauczycielską.

UWAGA!!! Osoby, które nie ukończyły studiów I stopnia na kierunku filologia polska, a chcą zrobić specjalność nauczycielską, muszą ją połączyć ze specjalizacją ogólnopolonistyczną (uzupełniającą wiedzę ze studiów I stopnia).

Student przyjęty ma do wyboru następujące specjalizacje:

 • specjalizacja akademicka
 • specjalizacja copywriterska
 • specjalizacja dziennikarska
 • specjalizacja edytorstwo mediów elektronicznych
 • specjalizacja folklorystyczno-antropologiczna
 • specjalizacja juryslingwistyczna
 • specjalizacja teatrologiczna
 • specjalizacja w zakresie językoznawstwa stosowanego
 • specjalizacja w zakresie logopedii medialnej

UWAGA!!! Uruchomienie danej specjalizacji jest uwarunkowane liczbą osób zainteresowanych jej realizowaniem. W związku z tym w kilku ostatnich latach nie uruchomiono specjalizacji folklorystyczno-antropologicznej, juryslingwistycznej, teatrologicznej i w zakresie językoznawstwa stosowanego.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym