Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

“Litteraria Copernicana”

REDAKCJA

Instytut Literatury Polskiej UMK

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

e-mail: litteraria.copernicana@gmail.com lub lc@umk.pl

Zobacz także: “Litteraria Copernicanana” Akademickiej Platformie Czasopism w Wydawnictwie UMK

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z kwartalnikiem wydziałowym Litteraria Copernicana, który prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatur, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii i filmoznawstwa). Zależy nam na prezentacji prac nie tylko środowiska toruńskiego, ale pragniemy również nawiązać współpracę z pracownikami innych ośrodków naukowych krajowych i z zagranicy.  Główną wersją każdego numeru “Litteraria Copernicana” jest wersja drukowana. ISSN: 1899-315X

Liczba punktów na liście MNiSW: 10 pkt.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktor Naczelny

Dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: alef2@wp.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Adam Bednarczyk (Zakład Japonistyki) – e-mail: a_bed@umk.pl

Sekretarz Redakcji

Dr Aleksandra Jarosz (Zakład Japonistyki) – e-mail: aljarosz@umk.pl

 

KOMITET REDAKCYJNY

 • Dr hab. Bartosz Awianowicz (Katedra Filologii Klasycznej) – e-mail: bawianus@umk.pl
 • Prof. dr hab. Cezary Bronowski (Katedra Italianistyki) – e-mail: kaiser@umk.pl
 • Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej) – e-mail: mirabuch@umk.pl
 • Dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: boburdz@umk.pl
 • Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK (Katedra Filologii Słowiańskiej) – e-mail: Anna.Kosciolek@umk.pl
 • Dr hab. Piotr Sadkowski (Katedra Filologii Romańskiej) – e-mail: piotr.sadkowski@umk.pl
 • Prof. dr hab. Jerzy Speina (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: speina@umk.pl
 • Prof. dr hab. Leszek Żyliński (Katedra Filologii Germańskiej) – e-mail: zylinski@umk.pl

 

REDAKTORZY TECHNICZNI

 

RADA NAUKOWA

 • Prof. Egidijus Aleksandravičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)
 • Prof. Andrzej Baranow (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno)
 • Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • Prof. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Prof. Matthias Freise (Universität Göttingen)
 • Prof. George Gömori (Cambridge, Londyn)
 • Prof. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Maria Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Daniel Schümann  (Otto-Friedrich-Universität, Bamberg)
 • Prof. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

NUMERY OPUBLIKOWANE

W SKŁADZIE / DRUKU

Pierwsza Wojna i (nie)pokój, 3(27)/2018 (red. A. Branach-Kallas, P. Sadkowski) // w tomie ukażą się m.in. następujące teksty:

 • Współczesne badania poświęcone I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i Francji – perspektywa kulturoznawcza
 • Obce pryzmaty. I wojna światowa w malarstwie brytyjskim
 • Gavrilo Princip dzisiaj – narracja polityczna o zamachowcu z Sarajewa we współczesnej Serbii
 • Kobiety w czasie Wielkiej Wojny. Wywiad z Françoise Thébaud

OPRACOWANIU

 • Starożytność w nowym blasku. Recepcja antyku w literaturze od końca XVIII wieku (red. T. Waszak, M. Wołk)

W NASTĘPNYCH NUMERACH M. IN. (aktualizacja: lipiec 2018)

 • Literatura Drugiej Emigracji – powroty, rewizje, dopełnienia (red. W. Lewandowski) nabór tekstów
 • Biblia (red. E. Jakiel) nabór tekstów zakończony
 • Chiny. Utopie i dystopie (red. H. Kupś, M. Szatkowski) nabór tekstów (cfp)
 • Herbert (red. R. Sioma) nabór tekstów
 • Latinitas (red. B. Awianowicz) nabór tekstów zakończony
 • Marcin Luter – ekumenizm – wartości (red. K. Obremski) nabór tekstów
 • Mikroliteratury. Literatura w językach mniejszości etnicznych  (red. A. Jarosz, T. Wicherkiewicz) nabór tekstów zakończony
 • Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura, magia (red. D. Kowalewska, A. Roćko, F. Wolański) nabór tekstów
 • Podróże. Po obu stronach Śródziemnomorza  (red. M. M. Dziekan, M. Lewicka) nabór tekstów zakończony
 • Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje (red. A. Skubaczewska-Pniewska)  nabór tekstów
 • Sieć. Badania nad kulturą Internetu (red. D. Brzostek, J. Walewska) nabór tekstów
 • Wilno (red. W. Appel) nabór tekstów

 

WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ

1. Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych. Redakcja oczekuje na propozycje od pracowników UMK, ale także od naukowców z innych środowisk.

Przy zgłaszaniu propozycji numerów tematycznych prosimy o podanie następujących danych:

 1. dane osoby zgłaszającej (redaktora/-ów tomu),
 2. proponowany temat, ewentualnie uzasadnienie wyboru,
 3. listę przewidywanych autorów i tematów artykułów, jeżeli już zostały uzgodnione,
 4. informacje o sposobie pozyskania artykułów i okolicznościach ich powstawania (napisane specjalnie dla pisma, fragmenty większej całości, fragmenty doktoratów itd.),
 5. deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do przesłania recenzentom.

2. Objętość tomu

 • Objętość każdego tomu powinna optymalnie wynosić 6 a. a., tj. około 125 stron znormalizowanego komputeropisu. Tom może być obszerniejszy, jednakże nie może przekraczać 12 a.a.
 • W wypadku nadliczbowych arkuszy, redaktorzy naukowi tomu są zobligowani do zapewnienia ich finansowania.
 • Redakcja “Litteraria Copernicana” nie uczestniczy i nie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na nadliczbowe arkusze !
 • Informacje o źródłach finansowania dodatkowych arkuszy należy złożyć w redakcji na piśmie na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem numeru.

3. Bylibyśmy również wdzięczni za przesłanie nam tytułów studiów i artykułów (wraz z krótką informacją o zawartości), których jesteście Państwo autorami i które zechcielibyście Państwo przekazać do druku w LC (teksty nie powinny być wcześniej publikowane lub złożone do publikacji w innej redakcji).

4. Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji książek recenzowanych (polskich i zagranicznych) oraz ewentualnych nazwisk recenzentów. Wszelkie sugestie i propozycje w tym względzie będą dla nas bardzo cenne.

5. Obowiązki redaktorów naukowych:

 • złożenie kompletnego tomu do redakcji z podanym spisem treści
 • sprawdzenie, czy teksty zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji (w innym razie nie będą przyjmowane)
 • załączenie oprawy graficznej tomu (ze wskazaniem autorów fotografii i źródeł ich pochodzenia)
 • przekazanie autorom recenzji artykułów i odesłanie poprawionych tekstów do redakcji
 • wykonywanie korekt redaktorskich na wszystkich etapach pracy nad tomem
 • dostarczenie umów wydawniczych autorów tekstów do Wydawnictwa
 • przekazanie na piśmie redakcji “LC” oświadczenia o wykonaniu wszystkich stosownych korekt tomu, jego akceptacji do druku i przedłożeniu wszystkich wymaganych umów wydawniczych w siedzibie Wydawnictwa

6. O kolejności przekazania do druku danego numeru decyduje stopień jego przygotowania do wydania.

PRZEBIEG PROCEDURY RECENZOWANIA*

Przekazane przez autorów lub redaktorów naukowych danego tomu studia i rozprawy są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez redakcję naukową pisma.

I. Zasady kwalifikowania publikacji:

 1. artykuły powinny mieścić się w profilu filologiczno-humanistycznym pisma; być samodzielne i oryginalne, poszerzać stan badań;
 2. nadesłane artykuły nie mogą być już opublikowane w innym piśmie (nie publikujemy tzw. przedruków);
 3. artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję pod kątem zgodności z  profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych wskazówek;
 4.  jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego (np. brak w nim przypisów) – redakcja może zadecydować o jego zamieszczeniu w innym dziale numeru niż “Studia i rozprawy” (np. w “Variach”);
 5. wybrane do danego numeru studia i rozprawy redakcja przesyła do dwóch (w niektórych wypadkach trzech) recenzentów, którzy dokonują merytorycznej oceny tekstu i kwalifikują artykuł do druku; ostateczną decyzję o druku tekstu podejmuje – na podstawie recenzji – redakcja naukowa tomu i czasopisma.

II. Recenzja zewnętrzna

Studia i rozprawy są recenzowane przez dwóch niezależnych (kluczowy jest brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułów) zewnętrznych recenzentów, powoływanych spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu, w którym autorzy i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinded review proces). Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane. Redakcja jedynie raz do roku podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w wersji drukowanej czasopisma.

*Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Formularz oceny artykułu dla recenzenta (wersja PL.doc, wersja EN.doc).

ZAPORA GHOSTWRITING

Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego też, przeciwdziałamy przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest autorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu i/lub redakcji.
 2. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)
 3. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane i archiwizowane.

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS

Prosimy Autorów o przygotowywanie swoich tekstów według niżej podanych wskazówek:

 1. plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzane przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);
 2. czcionka 12 punktów Times New Roman;
 3. interlinia 1,5;
 4. tytuły utworów, dzieł, artykułów – kursywą, tytuły czasopism – w cudzysłowie;
 5. wyróżnienia – poprzez rozstrzelenie tekstu; nie stosować pogrubienia i podkreśleń;
 6. wyodrębnione cytaty, tzw. bloczki (powyżej 3 wersów): czcionka 11 punktów, interlinia: 1, wcięcia akapitowe z lewej i z prawej strony;
 7. rozwinięcie imion własnych w tekście głównym (gdy nazwisko pojawia się po raz pierwszy);
 8. przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym;
 9. skróty łacińskie w przypisach: ibidem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit.
 10. przypisy dolne:
 • przypis z monografii: cytat – J. Kleiner, Słowacki, Wrocław 1969, s. 21–22.
 • przypis z rozdziału z pracy zbiorowej – Z. Stefanowska, Słowacki jako nowoczesny inteligent, [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc i A. Ziołowicz, Kraków 2000, s. 9–10.
 • przypis z artykułu w czasopiśmie – P. Auster, Księga umarłych, tłum. M. Fedyszak, „Literatura na Świecie” 2001, nr 7, s. 193.
 • przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski – H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Kraków 1993, s. 24.
 • powoływanie się na inny tekst tego samego autora, co wyżej – Idem, Filozofia Arystotelesa, tłum. G. Wiśniewski, Katowice 2005, s. 25.
 • powoływanie się tę samą pozycję, co wyżej – Ibidem, s. 27.
 • przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej – Z. Stefanowska, op. cit., s. 11
 • przypis z dzieła, które już znalazło się z przypisach , ale nie bezpośrednio wyżej , autora więcej niż jednego cytowanego utworu – J. Bagrowicz, Edukacja religijna…, s. 177.

11. bibliografia końcowa

Na końcu tekstu należy zamieścić nienumerowaną bibliografię publikacji odnoszących się do artykułu, zgodnie z poniższymi przykładami opisów dla poszczególnych rodzajów tekstów:

 • monografia, np.:
 • Eliade Mircea, Mit wiecznego powrotu, tłum. Artur Przybysławski, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.
 • Kirchner Hanna, Nałkowska albo życie pisane, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2011.
 • (współ)redagowany tom, np.:
 • Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek i Anna Żarnowska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005.
 • Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia – Zrozumieć Eurazję, red. Cezary Galewicz, Jadwiga Pstrusińska, Lidia Sudyka. Kraków: Księgarnia Akademicka 2007.
 • rozdział w tomie redagowanym, np.:
 • Markiewiczowa Hanna, Wizerunek kobiety II połowy XIX w. w prasie warszawskiej, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. Krzysztof Jakubiak, Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 • Puet Michael, Philosophy and Literature of Early China, [in:] The Columbia History of Chinese Literature, ed. Victor H. Mair, New York: Columbia University Press 2010.
 • artykuł w czasopiśmie naukowych, np.:
 • Reychman Jan, Próba organizacji orientalizmu polskiego doby Mickiewicza, „Przegląd Orientalistyczny” 1954, nr 2.
 • Holloway John, Pojęcie mitu w literaturze, tłum. Elżbieta Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2.
 • artykuł w dzienniku, tygodniku etc. np.:
 • Trojanow Ilija, Indische Literatur. Zwischen Bombay und Berlin, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 24 września 2006.
 • Zapert Tomasz Zbigniew, Odłożona partia Szpota, „Rzeczpospolita”, 4–5 kwietnia 2009.
 • prace niepublikowana (maszynopis, komputeropis, rękopis, tekst wystąpienia konferencyjnego), np.:
 • Nha-Trang Công-Huyền-Tõn-Nữ-Thị, The Traditional Roles of Women as Reflected in Oral and Written Vietnamese Literature, niepublikowana rozprawa doktorska, Berkeley: University of California 1973.
 • Ranoszek Rudolf, Język churycki, jego budowa i jego znaczenie, referat wygłoszony podczas „XI Zjazdu Orientalistów Polskich”, Warszawa, 30 maja–1 czerwca 1952.
 • podręcznik, skrypt np.:
 • Borzęcka Müneever, Majda Tadeusz, Skrypt do nauki języka tureckiego, Cz. I, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1965.
 • tłumaczenie, np.:
 • Mo Yan, Klan czerwonego sorga, tłum. Katarzyna Kulpa, Warszawa: WAB 2013.
 • Mahfuz Nadżib, Opowieści starego Kairu, tłum. Jolanta Kozłowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.
 • publikacja internetowa, np.:
 • Bocheńska Joanna, Język wart ocalenia czyli historia pewnego artykułu, 2008; publikacja internetowa na stronie: www.kurd.pl [dostęp: 2 marca 2017].
 • Literary award prizewinners, the state of translation in Myanmar, and more, 2016; publikacja internetowa na stronie: https://www.worldliteraturetoday.org/ [dostęp: 15 lutego 2017].
 • Słownik Wileński (Słownik języka polskiego), Wilno 1861; wersja elektroniczna na stronie: eswil.ijp-pan.krakow.pl [dostęp: 3 marca 2017].

Pozycje bibliografii powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska autorów (z wyjątkiem prac zbiorowych, w których pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł).

Prace jednego autora należy uporządkować według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Nazwisko i imię kolejnego tytułu tego samego autora należy zastąpić długą pauzą (tzn.  „——”).

12. prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;
13. fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tif, *.jpg, *.png o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;
14. wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Exel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
15. tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;
16. nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;
17. wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich;
18. na początku artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (optymalnie 1200 znaków ze spacjami), tytuł po angielsku oraz do 5 słów-kluczy po polsku i angielsku.