Wydziałowy Regulamin Praktyk Nauczycielskich

Regulamin przedmiotowo-metodycznej ciągłej praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1) Praktykę ciągłą student może rozpocząć dopiero po zaliczeniu jednego semestru zajęć z metodyki. Wyjątkiem są studenci odbywający praktykę za granicą.

2) Typy i liczba szkół praktyki dydaktycznej (metodycznej) ciągłej określone są na poszczególnych kierunkach filologicznych.

3) Każdemu studentowi na czas praktyki ciągłej dyrektorzy szkół przydzielają szkolnych opiekunów praktyk.

4) Ze strony jednostek Wydziału Filologicznego za organizację praktyki ciągłej na danym roku studiów odpowiada kierunkowy koordynator praktyki.

5) Student odbywający praktykę ciągłą jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.

6) Student wybiera szkołę lub szkoły, w których zamierza odbyć praktykę. Niestandardowy wybór szkoły musi być zaakceptowany przez kierunkowego koordynatora praktyki.

7) Zgodę na przyjęcie studenta na praktykę ciągłą wyraża dyrektor szkoły, potwierdzając swą decyzję na specjalnym druku, przygotowanym przez pracownika dziekanatu Wydziału Filologicznego UMK.

8) Skierowanie do szkoły na praktykę ciągłą student otrzymuje z Wydziału Filologicznego.

9) Dziekan Wydziału Filologicznego na czas odbywania praktyki zawiera umowę o dzieło ze szkolnymi opiekunami praktyki.

 

§ 2

ZASADY SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI PRAKTYKI CIĄGŁEJ

1) Student ma obowiązek wykazania się udokumentowaną w dzienniku praktyk określoną liczbą lekcji hospitowanych i prowadzonych samodzielnie, a także uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (np. w radzie pedagogicznej, zebraniu z rodzicami, posiedzeniu pedagogów nauczających dany przedmiot).

2) Szczegółowy harmonogram praktyki ustala kierunkowy koordynator praktyk.

3) Czas trwania praktyki wynosi 140 godz., z czego co najmniej 45 student prowadzi samodzielnie i co najmniej 45 hospituje.

4) Dokumentację praktyki student przedkłada koordynatorowi kierunkowemu w terminie przez niego wyznaczonym. Dokumentacja praktyki obejmuje:

- poprawnie wypełniony dziennik praktyki wraz z opinią o jej przebiegu, sporządzoną przez szkolnych opiekunów,

- parafowane przez opiekuna konspekty przeprowadzonych lekcji w liczbie ustalonej przez kierunkowego koordynatora praktyki,

- inne dokumenty ustalone przez kierunkowego koordynatora praktyki.

 

§ 3

OBOWIĄZKI KIERUNKOWEGO KOORDYNATORA PRAKTYKI

Do obowiązków kierunkowego koordynatora praktyki należy:

1) zapoznanie studenta z zasadami, organizacją i regulaminem praktyki,

2) przekazanie studentowi informacji o dokumentacji związanej z organizacją praktyki ciągłej,

3) zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji dostarczonej przez studenta oraz wpisanie, po zakończeniu całej praktyki, zaliczenia do protokołu USOS i dziennika praktyk.

 

§ 4

OBOWIĄZKI STUDENTA

Student w ramach praktyki ciągłej zobowiązany jest do:

1) zapoznania się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

2) wszechstronnej obserwacji pracy szkolnego opiekuna praktyki i stopniowego włączania się w proces dydaktyczno-wychowawczy,

3) hospitacji oraz samodzielnego prowadzenia lekcji,

4) przygotowania dla uczniów na polecenie szkolnego opiekuna praktyki testu, pracy klasowej, kartkówki, pomocy dydaktycznych,

5) sprawdzania pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki prac uczniowskich (w tym również prac domowych),

6) przygotowania do każdej prowadzonej przez siebie lekcji konspektu, zaakceptowanego przez szkolnego opiekuna praktyki,

7) omówienia ze szkolnym opiekunem każdej prowadzonej przez siebie lekcji,

8) bezzwłocznego zgłaszania do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

 

§ 5

OBOWIĄZKI SZKOLNEGO OPIEKUNA PRAKTYKI

Szkolny opiekun praktyki sprawuje opiekę nad studentem skierowanym na praktykę ciągłą. Do obowiązków szkolnego opiekuna praktyki należy:

1) zapoznanie studenta z organizacją szkoły, zwyczajami i przepisami regulującymi działalność dydaktyczno-wychowawczą placówki,

2) zapoznanie studenta ze swoim warsztatem pracy,

3) umożliwienie studentowi hospitacji lekcji, a następnie ich przeprowadzenie zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu,

4) omawianie ze studentem wszystkich lekcji przez niego prowadzonych oraz wybranych lekcji, które student hospitował,

5) zlecanie studentowi przygotowania testów, kartkówek, prac klasowych i pomocy dydaktycznych,

6) podsumowanie praktyki i ocena jej w formie pisemnej,

7) potwierdzenie własnoręcznym podpisem dokumentów, które student ma obowiązek przedłożyć kierunkowemu koordynatorowi praktyki,

8) przesłanie na adres Wydziału Filologicznego UMK podpisanej umowy oraz rachunku po zakończeniu praktyki.

9) bezzwłoczne zgłaszanie do kierunkowego koordynatora praktyki nieprawidłowości w przebiegu praktyki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij