Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2012 roku

 

I. Przepisy ogólne
 
§ 1
 
1. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwanego dalej Uniwersytetem, określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. 
2. Przepisy Regulaminu studiów stosuje się do studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
 
§ 2 
 
1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uniwersytetu.  
2. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
3. Przebieg i wyniki studiów dokumentowane są w protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych oraz w kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych.
 
§ 2a
 
1. Po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymacje studencką, która jest dokumentem poświadczającym status studenta. 
2. Elektroniczna legitymacja studencka jest używana jako karta dostępu do biblioteki. 
3. Elektroniczną legitymację studencką może otrzymać również student zagranicznej uczelni odbywający w Uniwersytecie część studiów. 
4.  Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza  się co semestr przez aktualizację danych w systemie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu. 
5.  Prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją studencką mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją studencką do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. 
7.  W przypadku zniszczenia lub utraty elektronicznej legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu. 
 
II. Organizacja roku akademickiego
 
§ 3
 
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni. 
2. Ramową organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw w zajęciach ustala rektor i ogłasza nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.  
2a.  Plany studiów i programy kształcenia są podawane do wiadomości studentów na stronie 
internetowej wydziału nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem studiów. 
3. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia na stronie internetowej wydziału:  
1)  na studiach stacjonarnych - nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem semestru, 
2)  na studiach niestacjonarnych - nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 
 
§ 4
 
W trakcie roku akademickiego rektor może ustanowić godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
 
§ 5
 
Dla studentów pierwszego roku dziekan może wyznaczyć opiekuna roku spośród nauczycieli akademickich. Na wniosek samorządu studenckiego dziekan może powołać opiekunów wyższych lat studiów. Zakres obowiązków opiekuna roku określa dziekan.
 
III. Indywidualny tryb studiowania 
 
§ 6
 
1. Student może realizować plan studiów i program kształcenia w trybie: 
1) Indywidualnego Planu Studiów (IPS), lub 
2) Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). 
2. Rada wydziału określa kryteria przyznania oraz zasady studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów.  
3. Decyzję w sprawie indywidualnego trybu studiowania podejmuje dziekan na wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem zajęć.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może wystąpić z wnioskiem  o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w trakcie semestru. Wniosek powinien być udokumentowany i złożony nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć.  
 
§ 7
 
1. W ramach Indywidualnego Planu Studiów studentowi zapewnia się indywidualny dobór treści i form kształcenia oraz opiekę dydaktyczno-naukową.  
2. Indywidualny dobór treści i form kształcenia, o którym mowa w ust. 1, polega na: 
1) rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności 
2) zmianie profilu kształcenia, 
3) łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, 
4) udziale studenta w pracach badawczych, 
5) zmianie planu studiów w związku z odbywaniem części studiów w innej uczelni, z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia i standardów kształcenia, o ile zostały dla danego kierunku ustalone. 
3. W celu sprawowania opieki dydaktyczno-naukowej dziekan powołuje opiekuna. 
 
§ 8
 
1. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów w szczególności w stosunku do studenta: 
1) odbywającego część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, 
2) studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów, 
3) sprawującego opiekę nad innymi członkami rodziny, 
4) niepełnosprawnego. 
2. W ramach Indywidualnej Organizacji Studiów student ma obowiązek ustalenia z prowadzącymi zajęcia warunków realizacji obowiązków wynikających  z planów studiów. 
2a. Organizację i sposób realizacji procesu dydaktycznego w ramach indywidualnej 
organizacji studiów studenta niepełnosprawnego dostosowuje się do rodzaju jego 
niepełnosprawności. 
3. Indywidualna Organizacja Studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów 
przewidzianych planem studiów. 
4. Indywidualną Organizację Studiów ustala się na okres nie dłuższy niż rok akademicki.  
 
IV. Prawa i obowiązki studenta 
 
§ 9
 
1. Student ma prawo do: 
1) uzyskiwania rzetelnej i nowoczesnej wiedzy,
2) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych, 
3) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie, 
4) uzyskiwania nagród i wyróżnień, 
5) wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych, 
6) korzystania z usług oferowanych przez Uniwersytet. 
2. Student może ubiegać się o: 
1) przeniesienie do innej uczelni,  
2) przeniesienie na inny kierunek studiów, ze studiów  stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie, 
3) uczestniczenie w programach wymiany studentów, 
4) podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku studiów lub studiowanie dowolnych przedmiotów, także w różnych uczelniach,  
5) podjęcie studiów w trybie Indywidualnego Planu Studiów lub Indywidualnej Organizacji Studiów, 
6) podjęcie obowiązków asystenta stażysty na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu, 
7) pomoc materialną na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UMK. 
3. Student zobowiązany jest do: 
1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi  
w Uniwersytecie, 
2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, 
3) właściwej postawy w czasie zajęć, odpowiedniej do miejsca ich odbywania, 
4) terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk  i spełniania innych obowiązków przewidzianych w planie studiów, 
5) terminowego wnoszenia opłat za studia, jeżeli takie opłaty zostały określone odpowiednimi przepisami, 
6) posiadania konta na serwerze uniwersyteckim, 
7) niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, a także o zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej, 
8) poszanowania mienia Uniwersytetu, 
9) niezwłocznego powiadomienia na piśmie dziekana o rezygnacji z dalszej nauki, 
10) terminowego zapisywania się na zajęcia wyłącznie poprzez system USOS, 
11) sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOS,  niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu jego studiów. 
4. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
5. Na wniosek studenta – członka organu kolegialnego Uniwersytetu dziekan usprawiedliwia jego nieobecność na zajęciach dydaktycznych odbywających się podczas posiedzeń tego organu.
 
V. Zmiana uczelni, formy studiów lub kierunku studiów 
 
§ 10
 
(uchylony)
 
§ 11
 
1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni,  z której zamierza się przenieść. 
2. Rada wydziału może ustalić zasady przyjmowania studentów z innych uczelni, ubiegających się o przyjęcie na studia na określony kierunek. 
3. W stosunku do studenta przeniesionego z innej uczelni przepisy § 2 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 11a
 
1. Absolwent studiów wyższych może ubiegać się o przyjęcie na drugi albo wyższy rok studiów. 
2. Rada wydziału określa wymagania, jakie powinien spełniać absolwent ubiegający się o przyjęcie na studia na określony kierunek. 
3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan, określając rok studiów, na który przyjmuje absolwenta uczelni oraz termin  uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia. 
4. Przyjęcie absolwenta może nastąpić z początkiem roku akademickiego lub semestru. 
5. Przepisów ust. 1 – 4 nie stosuje się do przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych przez Collegium Medicum. 
6. W stosunku do przyjętego absolwenta przepisy § 2 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 11b
 
1. Student skreślony z listy studentów innej uczelni, który zaliczył co najmniej jeden rok studiów może ubiegać się o przyjęcie na drugi lub wyższy rok studiów. 
2. Rada wydziału określa wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się  o przyjęcie na studia na określony kierunek. 
3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan, określając rok studiów, oraz termin uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia. 
4. Przyjęcie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić z początkiem roku akademickiego lub semestru. 
5. Przepisów ust. 1 – 4 nie stosuje się do przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych przez Collegium Medicum. 
6. W stosunku do przyjętego studenta przepisy § 2 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 12
 
1. Student Uniwersytetu może ubiegać się o zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie. 
2. Zasady zmiany formy studiów ustala rada wydziału.  
 
§ 13
 
1. Student Uniwersytetu może ubiegać się o zmianę kierunku studiów.
2. Decyzję w sprawie zmiany kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z którego się przenosi. 
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, dziekan wydziału przyjmującego przesyła  do wiadomości dziekana wydziału, na którym student dotychczas studiował. 
 
§ 14
 
1. Przyjęcie lub zmiana, o których mowa w § 11–13, następuje po ustaleniu przez dziekana przyjmującego:  
1) przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych już przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń, 
2) przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w planach studiów i programach kształcenia,  
3) terminów zaliczenia różnic programowych. 
2. Decyzję, o której mowa w § 13 ust. 2, dziekan może uzależnić od sprawdzenia wiadomości i predyspozycji studenta wymaganych na danym kierunku studiów. 
 
§ 15 
 
1. Nie można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi Uniwersytetu kierunku studiów oraz formy studiów, jeżeli: 
1)  nie zaliczył pierwszego roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 
2) jest zawieszony w prawach studenta, 
3) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. 
2. Jeśli student powtarzał semestr lub rok studiów przed zmianą uczelni, formy lub kierunku studiów, okoliczności te uwzględnia się, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania na Uniwersytecie lub na kierunku, na który się przeniósł. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może, w trakcie roku akademickiego, zmienić formę studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną studenta pierwszego roku studiów. 
4. Jeżeli okresem zaliczeniowym na obu kierunkach studiów jest semestr, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przenieść studenta z innej uczelni, jak równieżzmienić studentowi kierunek studiów po zaliczeniu pierwszego semestru.   
 
§ 16
 
Dziekan może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia lub zmiany, o których mowa w § 11–13 i § 15 ust. 3 i 4. 
 
VI. Podejmowanie studiów na dodatkowym kierunku 
 
§ 17
 
1. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia poza swoim pierwszym kierunkiem na dowolne dodatkowe (drugi i kolejne) kierunki prowadzone na Uniwersytecie lub na innej uczelni, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.  
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na dodatkowy kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe.
3. Jeżeli kierunek prowadzony jest na innym wydziale, do podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 2, wymagana jest opinia dziekana wydziału, na którym student studiuje kierunek podstawowy. 
4. Rada wydziału może określić limity przyjęć na studia dodatkowe, a także uzależnić przyjęcie na studia dodatkowe od zakwalifikowania studenta na dany kierunek studiów w drodze postępowania kwalifikacyjnego. 
5. Dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe, wyrażając zgodę na przyjęcie, określa rok studiów, na którym student rozpoczyna studia dodatkowe, plan studiów i program kształcenia na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia, uwzględniając możliwości uczestniczenia w zajęciach uzupełnianych przedmiotów. 
6. Przepisów ust. 1 – 5 nie stosuje się do studentów, którzy podjęli studia na dodatkowym 
kierunku w trybie rekrutacji. 
 
§ 18
 
Za zgodą dziekana student może studiować przedmioty nieobjęte planem studiów. 
 
§ 19
 
1. Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student, w terminie wyznaczonym przez dziekana, wybiera jedną z nich.  
2. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na daną specjalność wszystkich chętnych, to o kolejności przyjęć decyduje dziekan, biorąc pod uwagę uzdolnienia i zainteresowania studenta oraz dotychczasowe wyniki studiowania. 
3. O przyjęciu do pracowni lub na seminarium decyduje prowadzący pracownię lub seminarium. 
 
§ 20
 
Jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają, dziekan może odmówić: 
1) przyjęcia lub przeniesienia, o którym mowa w § 17, 
2) zgody na studiowanie przedmiotów nieobjętych planem studiów. 
 
VII. Mobilność studentów 
 
§ 21
 
1. Student za zgodą dziekana i po przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów może realizować część studiów w innej uczelni na zasadach określonych w porozumieniach oraz w programach wymiany studentów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem. 
2. Dziekan zatwierdza indywidualny plan studiów, który będzie realizowany w innej uczelni oraz określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów. 
3. Zaliczenie zajęć objętych indywidualnym planem studiów i programem kształcenia oraz wyniki uzyskane w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi w Uniwersytecie. 
4. Zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wymiany studenckiej z innymi uczelniami dokonuje dziekan.  
5. W sytuacji, gdy student odbywa studia w innej uczelni, dziekan może wyznaczyćstudentowi inny niż określony zgodnie z § 22 okres zaliczeniowy.
 
VIII. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych oraz zaliczenia semestru/roku 
 
§ 22
 
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr albo rok akademicki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada wydziału.  
2. Jeżeli okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i składania wszystkich egzaminów upływa w dniu 20 września. 
 
3. Jeżeli okresem zaliczeniowym jest semestr, ostateczny  termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i składania wszystkich egzaminów w semestrze zimowym upływa 15 marca, a w semestrze letnim 20 września. 
4. (uchylony) 
 
§ 23
 
1. Rada wydziału określa w ramach planu studiów zajęcia, w których udział jest obowiązkowy oraz ustala sposób ich zaliczenia. 
2. Prowadzący zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w tych zajęciach określając jednocześnie warunki, sposób i termin ich zaliczenia. 
3. Rada wydziału może określić w ramach planu studiów zajęcia sekwencyjne rozumiane jako zajęcia, w których udział i ich zaliczenie może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu zajęć wskazanych przez radę wydziału w ramach danej sekwencji zajęć.  
4. Udział w wykładach, które kończą się egzaminem, nie podlega kontroli, chyba  że rada wydziału postanowi inaczej. 
 
§ 23a
 
1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą, za zgodą dziekana, brać udział w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie na kierunkach zgodnych  z uzdolnieniami. 
2.  Zgody, o której mowa w ust. 1, dziekan może udzielić na podstawie załączonej do podania ucznia opinii dyrektora szkoły i wychowawcy klasy. 
3. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. 
4. Zasady i tryb zaliczania zajęć oraz sposób ich dokumentowania określa rektor w drodze zarządzenia. 
 
§ 24
 
1. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności mogą być prowadzone w języku obcym. 
2. Zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w języku obcym określa rada wydziału. 
3. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora. 
 
§ 25
 
Sposób i tryb odbywania oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych ustala rada wydziału, z uwzględnieniem wytycznych wynikających z zarządzenia rektora.
 
§ 26
 
1. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć określonych planem studiów i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym semestrze lub roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS. 
2. W przypadku studentów, którym przyznano Indywidualny Plan Studiów oraz studentów, którzy odbyli studia, o których mowa w § 21, warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć i zdanie wszystkich egzaminów objętych Indywidualnym Planem Studiów. 
3. Student, odbywający studia w innej uczelni w ramach porozumień lub programów wymiany składa wykaz zaliczeń uzyskanych w innej uczelni. 
4. Dziekan może wyrazić zgodę na udział w wybranych przedmiotach wyższych semestrów lub lat studiów.
 
§ 27
 
1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23 ust. 1, dokonuje prowadzący te zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. 
2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany podać – na pierwszych zajęciach – do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć, w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu. 
3. Na wniosek studenta uczestniczącego w pracach badawczych, zaopiniowany przez kierującego tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego, prowadzący zajęcia  z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca badawcza, może zwolnić studenta z udziału w niektórych prowadzonych przez niego zajęciach i zaliczyć te zajęcia na podstawie wykonanych prac badawczych. 
4. Na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć zajęcia obowiązkowe na podstawie zajęć, które student odbył. Warunkiem zaliczenia zajęć jest zgodność efektów kształcenia tych przedmiotów. Decyzję o zaliczeniu zajęć dziekan podejmuje po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów związaną z odbytymi zajęciami. 
 
§ 28
 
1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej powoływanej i działającej na podstawie zarządzenia rektora. Dziekan zapewnia studentowi udział w zajęciach z równoważną liczbą punktów ECTS. 
2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia. 
 
§ 29
 
Rektor może w drodze zarządzenia ustalić zasady zwalniania studentów z obowiązku udziału w zajęciach oraz uzyskania z nich zaliczenia z zastrzeżeniem § 28. 
 
§ 30
 
1. Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 23 ust. 1, ma prawo w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej te zajęcia z wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników. 
2. Decyzję w sprawie zaliczenia zajęć obowiązkowych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej albo powołana przez niego komisja po sprawdzeniu, czy student spełnił wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia. 
 
§ 31
 
1. Zaliczenie przedmiotu stwierdza się wpisem do protokołu zaliczenia przedmiotu sporządzanego w postaci wydruku danych elektronicznych oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzanej w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych. 
2. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1 warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia zajęć z tego przedmiotu. 
3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z zajęć obowiązkowych nie kończących się egzaminem w danym semestrze lub roku, może zostać dopuszczony do egzaminów z pozostałych przedmiotów. Brakujące zaliczenia student jest zobowiązany uzyskać odpowiednio w terminach, o których mowa w § 22 ust. 2 i 3 oraz w trybie określonym w § 32. 
 
§ 32 
 
1. Terminy egzaminów ustalane są przez egzaminatora i zatwierdzane przez dziekana. 
2. Terminy egzaminów są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale co najmniej na 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym semestrze lub roku.  
3. Na wniosek studenta, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan może w uzgodnieniu z egzaminatorem wyznaczyć dodatkowy termin, jeżeli student uprawdopodobni, że nieprzystąpienie przez niego do egzaminu nastąpiło bez jego winy.  
4. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.  
5. Wyznaczenie terminu nie może naruszać postanowień § 22 ust. 2 i 3. 
6. Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a termin dodatkowy nie został mu wyznaczony, traci termin egzaminu. 
 
§ 33
 
Jeżeli wykład z tego samego przedmiotu kończący się egzaminem prowadzony jest przez kilku nauczycieli akademickich, student składa egzamin u jednego z nich, według własnego wyboru, o ile umożliwiają to względy organizacyjne.  
 
§ 34
 
1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.  
2. Egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach określonych w § 22 ust. 2 i 3. 
3.  W przypadku utraty terminu, o której mowa w § 32 ust. 6, ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 35
 
1. Na wniosek studenta, który nie zdał egzaminu, złożony w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyniku, w którym zgłasza on: 
1) uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności egzaminatora lub, 
2) wystąpienie okoliczności wskazujących na nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia wniosku. 
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powoływana przez dziekana. Egzaminatorem w komisji jest drugi specjalista z przedmiotu, z którego egzamin zarządzono, a jeśli nie jest to możliwe - specjalista z dyscypliny pokrewnej. W egzaminie na wniosek studenta uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu studenckiego. 
3. Jeżeli wniosek złożony na podstawie ust. 1 pkt 1) dotyczy egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej, komisja, o której mowa w ust. 2 dokonuje ponownego sprawdzenia pracy. 
4. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu komisyjnego zastępuje poprzedni wynik egzaminu. 
 
§ 36
 
1. Zaliczenia kończące się wystawieniem oceny i egzaminy oceniane są w następującej skali ocen: 
1) bardzo dobry (5), 
2) dobry plus (4,5), 
3) dobry (4), 
4) dostateczny plus (3,5), 
5) dostateczny (3), 
6) niedostateczny (2). 
2. Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia bądź niezdanie egzaminu. 
3. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń w USOS. 
 
§ 37
 
1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku, dziekan podejmuje decyzję o: 
1) warunkowym wpisaniu na wyższy semestr lub rok studiów, albo 
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów, albo 
3) skreśleniu z listy studentów. 
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), dziekan podejmuje na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia semestru lub roku. 
3. Dany rok studiów stacjonarnych można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Powtarzanie pierwszego roku studiów możliwe jest tylko jeden raz. 
4. Student, który wpisany został warunkowo na wyższy semestr lub rok studiów, zobowiązany jest złożyć egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dziekana. Przepis § 34 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt. 2) albo pkt 3). 
 
IX. Opłaty za studia 
 
§ 38 
 
Zasady pobierania opłat za usługi dydaktyczne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa Senat.  
 
X. Skreślenie z listy studentów
 
§ 39
 
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 
1) niepodjęcia studiów, 
2) rezygnacji ze studiów, 
3) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu, 
4) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. 
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 
1) stwierdzenia braku postępów w nauce, 
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 
3. Niepodjęcie studiów stwierdza dziekan w przypadku niezłożenia przez studenta ślubowania lub nieodebrania legitymacji studenckiej.
4. Rezygnacja ze studiów wymaga oświadczenia studenta złożonego w formie pisemnej. 
5. Brak postępów w nauce stwierdza dziekan po analizie indywidualnych osiągnięć studenta. 
6. Przeniesienie studenta na inną uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów  
w Uniwersytecie. 
 
XI. Wznowienie studiów 
 
§ 40
 
1. Na podstawie decyzji dziekana student Uniwersytetu, który został skreślony z listy studentów na roku drugim lub wyższym, może wznowić studia na roku lub semestrze następującym po roku lub semestrze, który przed skreśleniem zaliczył. Jeżeli upłynęło co najmniej 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, decyzję w sprawie wznowienia dziekan może uzależnić od sprawdzenia wiadomości i predyspozycji wymaganych na danym kierunku studiów. 
2. Podejmując decyzję w sprawie wznowienia studiów dziekan ustala: 
1) dotychczasowe osiągnięcia studenta wraz z zaliczonymi punktami ECTS, 
2) semestr/rok, na który wpisuje studenta, 
3) przedmioty do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.  
3. Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku osób wydalonych dyscyplinarnie z Uniwersytetu, jeżeli od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu nie upłynęły trzy lata, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
4. W przypadkach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 pkt 1) i 2) studia stacjonarne, a na kierunkach prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum również studia niestacjonarne, można wznawiać jeden raz. 
5. Wznowienie jest możliwe od początku roku akademickiego lub semestru z zastrzeżeniem ust 7. 
6. W przypadku wznowienia studiów § 38 stosuje się odpowiednio. 
7. Wznowienie studiów w przypadku osoby skreślonej w trybie § 39 ust. 2 pkt 3) może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów. 
 
§ 41
 
1. Studenta, który powtarza rok lub semestr studiów albo wznawia studia, nie obowiązuje uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których zaliczenia poprzednio już uzyskał oraz składanie egzaminów, które poprzednio już złożył.
2. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku lub semestrze niższym niż wynikałoby to z § 40 ust. 1 lub zobowiązać do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna,  że od momentu skreślenia w planach studiów i programach kształcenia nastąpiły istotne zmiany lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób dotychczas uzyskanych przez studenta wiadomości. Przepisy § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
 
XII. Urlopy 
 
§ 42
 
Student może ubiegać się o urlop: 
1) zdrowotny – z powodu choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów, 
2) okolicznościowy – z tytułu urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem, odbywania innych studiów w Uniwersytecie lub studiów w innej uczelni, bądź innych ważnych sytuacji losowych. 
 
§ 43
 
1. Student ubiegający się o urlop składa umotywowany wniosek o udzielenie urlopu do właściwego dziekana. Wniosek taki składa się bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych bądź wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających udzielenie takiego urlopu. 
2. Urlopu udziela dziekan. 
3. Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku studiów urlopu zdrowotnego udziela dziekan właściwy dla podstawowego kierunku studiów, zawiadamiając o tym niezwłocznie dziekanów właściwych dla pozostałych kierunków. Udzielony urlop zdrowotny obejmuje wszystkie kierunki studiów.  
4. Podstawą udzielenia urlopu zdrowotnego jest orzeczenie komisji lekarskiej powołanej i działającej na podstawie zarządzenia rektora.  
5. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – przedstawić dziekanowi orzeczenie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 4,  o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. 
6. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania student powinien ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 
7. Studenta, który nie uzyska zdolności do dalszego studiowania i nie wystąpi ponownie  o udzielenie urlopu zdrowotnego dziekan skreśla z listy studentów. 
 
§ 44 
 
1. Urlop zdrowotny lub okolicznościowy może być udzielony jako: 
1) krótkoterminowy, 
2) długoterminowy – na czas nie dłuższy niż rok akademicki. 
2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia  studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów. 
3. Udzielenie urlopu długoterminowego powoduje przedłużenie terminu ukończenia studiów. 
4. Student jednolitych studiów magisterskich może uzyskać urlop długoterminowy nie więcej niż dwa razy, a student studiów pierwszego lub drugiego stopnia – jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.  
 
§ 45
 
1. Za zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w określonych przez dziekana zajęciach oraz przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Ich wyniki uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu. 
2. W przypadku urlopu zdrowotnego do udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, wymagana jest opinia komisji, o której mowa w § 43 ust. 4.
 
§ 46
 
1. W okresie  urlopu student zachowuje prawa studenta, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Prawo do pomocy materialnej w okresie urlopu regulują odrębne przepisy. 
 
XIII. Nagrody i wyróżnienia 
 
§ 47
 
1. Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytułu: 
1) najlepszego studenta:  
- wydziału, 
- Uniwersytetu, 
2) najlepszego absolwenta: 
- wydziału, 
- Uniwersytetu, 
3) najlepszego sportowca: 
- wydziału, 
- Uniwersytetu. 
2. Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w ust. 1, określa rektor.  
3. Rada wydziału może ustalić inne niż wymienione w ust. 1 formy wyróżnień studentów danego wydziału.  
4. Rektor może przyznać studentowi nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia organizacyjne. 
 
XIV. Praca dyplomowa 
 
§ 48
 
1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej, zwanego dalej „opiekunem". 
2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.  
3. W uzasadnionych przypadkach opiekunem może być upoważniony przez radę wydziału nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora. 
4. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór opiekuna. Przepis § 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
5. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna.  
 
§ 49
 
Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez opiekuna i studenta. Sposób zatwierdzania tematów prac dyplomowych ustala rada wydziału.  
 
§ 50
 
Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na napisanie pracy dyplomowej w języku obcym. 
 
§ 51
 
1. Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy.  
2. Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uniwersytet pracy dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w uczelni odrębnymi przepisami. 
 
§ 52
 
1. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w terminie uzgodnionym z opiekunem, jednak nie później niż 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Przez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć przyjęcie pracy przez opiekuna i jej pozytywną ocenę. 
2. Na wniosek studenta, który zaliczył wszystkie zajęcia objęte planem studiów,  złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o trzy miesiące. 
3. W przypadku dłuższej nieobecności opiekuna, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy, dziekan wyznacza osobę przejmującą obowiązki opiekuna. Zmiana taka może być podstawą do wydłużenia terminu złożenia pracy przewidzianego w ust. 1. 
4. Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów. 
 
§ 53
 
1. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 52 ust. 1-2, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
2. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 40 ust. 1-6. 
 
§ 54
 
1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun i wyznaczony przez dziekana recenzent. 
2. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 36. 
3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 
 
§ 55
 
1. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta dziekan powołuje dodatkowego recenzenta.  
2. Po dokonaniu oceny pracy dyplomowej przez dodatkowego recenzenta dziekan podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 
3. Do studenta, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, stosuje się odpowiednio § 53.  
4. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 40 ust. 1-6.
 
XV. Egzamin dyplomowy 
 
§ 56
 
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, złożenie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów, a jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej – uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej. 
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby. Jeżeli plam studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej w skład komisji wchodzą opiekun  i recenzent/recenzenci. Komisji przewodniczy dziekan lub prodziekan, albo powołany przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. 
3. Na wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego - z udziałem publiczności.  O terminie i miejscu otwartego egzaminu dyplomowego dziekan obwieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale co najmniej siedem dni przez planowanym terminem egzaminu. Ustalenie wyniku egzaminu następuje w trakcie niejawnej narady komisji. 
 
§ 57
 
1. W przypadku gdy plan studiów i program kształcenia nie przewiduje obowiązku przygotowania pracy dyplomowej zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan. 
2. Jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje obowiązek przygotowania pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Termin egzaminu ustala dziekan. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż przed upływem miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. Przepisy ust.1 stosuje sięodpowiednio.  
3. Na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym. Warunki przystępowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym ustala rada wydziału. 
 
§ 58
 
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny. 
2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
3. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 40 ust. 1-6. 
 
XVI. Ukończenie studiów 
 
§ 59 
 
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Datą ukończenia studiów jest dzień złożenia egzaminu dyplomowego. 
2. Ukończenie studiów na kierunku farmacja następuje po spełnieniu warunku określonego w ust. 1 i po zaliczeniu ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki (stażu). Datą ukończenia studiów jest dzień zaliczenia stażu. 3. Ukończenie studiów na kierunku lekarskim następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów obowiązkowych i spełnieniu innych wymagań przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia. Datą ukończenia studiów jest dzień złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu albo zaliczenia.
 
§ 60
 
1. Absolwent otrzymuje dyplom uczelniany ukończenia określonego kierunku studiów (makrokierunku) i poziomu studiów wyższych, wraz z suplementem, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów.  
3.  Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 
1) średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, o których mowa w § 23 oraz w  § 21 ust. 1, 
2) ocena pracy dyplomowej (jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej), 
3) ocena z egzaminu dyplomowego (jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje egzamin dyplomowy). 
4. Wynik studiów na kierunkach kończących się: 
1) pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym - stanowi suma:  
- 0,6 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1), 
- 0,2 oceny pracy dyplomowej, 
- 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. 
1a) pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym na kierunkach artystycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych – stanowi suma: 
 - 0,4 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1), 
- 0,4 oceny pracy dyplomowej, 
- 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. 
2) egzaminem dyplomowym - stanowi suma: 
- 0,75 średniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1), 
- 0,25 oceny egzaminu dyplomowego. 
3) zaliczeniem wszystkich zajęć i zdaniem wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów - stanowi średnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 1). 
5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów zgodnie z zasadą: 
1) do 3,49 - dostateczny, 
 2) 3,50 do 3,83 - dostateczny plus, 
 3) 3,84 do 4,16 - dobry, 
 4) 4,17 do 4,50 - dobry plus, 
 5) powyżej 4,50  - bardzo dobry. 
 
XVII. Przepisy przejściowe i  końcowe 
 
§ 61
 
1. Student jednolitych studiów magisterskich może, za zgodą dziekana, przenieść się na studia pierwszego lub drugiego stopnia na danym kierunku studiów w trybie i na zasadach określonych przez radę wydziału.   
2. W przypadku wznowienia studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów jednolitych studiów magisterskich, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 
§ 62
 
Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji studentowi. 
 
§ 62a
 
Kompetencje rektora i dziekana określone w niniejszym regulaminie przysługują odpowiednio upoważnionemu prorektorowi i prodziekanowi, których zakres obowiązków obejmuje sprawy studenckie. 
 
§ 63
 
Traci moc dotychczasowy Regulamin studiów UMK, wprowadzony uchwałą nr 38 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 
§ 64
 
Regulamin ze zmianami wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2008/2009 i ma zastosowanie do czynności związanych z tokiem studiów począwszy od roku akademickiego 2008/2009. 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij