Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

Kierownik
dr Magdalena Lewicka, adiunkt
e-mail: magdalewicka@umk.pl
tel. 56 611-35-78
tel. kom. 605-181-163

 

O PRACOWNI

Najdłuższe tradycje studiów orientalistycznych, w tym badań w zakresie arabistyki i islamistyki, mają trzy polskie uniwersytety: Uniwersytet Warszawski z obecną Katedrą Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym, Uniwersytet Jagielloński z Katedrą Arabistyki w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza z Zakładem Arabistyki i Islamistyki w Katedrze Studiów Azjatyckich na  Wydziale Neofilologii. Jednak możliwość studiowania języków orientalnych dają też inne ośrodki akademickie, do których - dzięki utworzeniu nowej jednostki naukowo-badawczej, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej - dołączył  w 2001 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK jest częścią Wydziału Filologicznego, co określa rodzaj podejmowanych w niej studiów. Ich zadaniem jest kształcenie specjalistów w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, a z uwagi na coraz większe zainteresowanie problematyką dotyczącą nie tylko filologii, ale również szeroko rozumianych kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz coraz bogatszą ofertę badawczą oraz dydaktyczną jednostki, w parze z kształceniem filologicznym idzie przybliżanie zagadnień dotykających innych dziedzin, w tym kultury i cywilizacji, historii, filozofii i religii, polityki świata arabskiego i muzułmańskiego.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej jest nową jednostką Wydziału Filologicznego UMK, który rozpoczął działalność 1 września 1999 roku, a powstał z instytutów i katedr wyodrębnionych z dotychczasowego Wydziału Humanistycznego. Pracownię powołano do życia 1 października 2001 roku jako samodzielną jednostkę wydziałową.

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

Kadra naukowa i naukowo-dydaktyczna Pracowni Języka i Kultury Arabskiej prowadzi badania w zakresie nauk orientalistycznych, w dziedzinach takich jak arabistyka i islamistyka, a także badania z zakresu glottodydaktyki i kitabistyki. Zgodnie z systematyką obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych wprowadzoną w 2011 roku są to badania:

1. W obszarze nauk humanistycznych, w dziedzinach takich jak:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • religioznawstwo
 • etnologia
 • filozofia
 • historia

2. W obszarze nauk społecznych, w dziedzinach takich jak:

 • nauki społeczne, w tym nauki o polityce, pedagogika, socjologia
 • nauki ekonomiczne
 • nauki prawne

Główne kierunki badań kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej Pracowni Języka i Kultury Arabskiej to:

 • literaturoznawstwo: klasyczna i współczesna literatura arabska
 • językoznawstwo: lingwistyka, w tym socjolingwistyka i psycholingwistyka
 • glottodydaktyka: dydaktyka języka arabskiego, glottopedagogika międzykulturowa
 • islamistyka: historia i współczesność świata islamu, kultura i cywilizacja świata arabskiego i muzułmańskiego, sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczno-gospodarcza w krajach arabskich i muzułmańskich, prawo muzułmańskie
 • kitabistyka: rękopiśmienna literatura Tatarów WKL, historia i współczesność społeczności tatarskiej w Polsce

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

MONOGRAFIE I SERIE MONOGRAFICZNE
 
KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW "ZAHRA AS-SAHRA"

Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” powstało w 2011 roku przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK z inicjatywy studentów filologii – specjalność lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim. Od momentu powołania Koła jego opiekunem jest dr Magdalena Lewicka, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej. Podstawowym celem i zadaniem, dla którego realizacji utworzone zostało Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” jest działanie na rzecz popularyzacji wiedzy nt. świata islamu i kultury arabsko-muzułmańskiej, a ponadto rozwijanie życia naukowego wśród studentów i współpracy z ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami muzułmańskimi i placówkami dyplomatycznymi państw arabskich w Polsce.

Wydarzenia zorganizowane przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”:

 • I Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej w Toruniu (2013)
 • II Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej w Toruniu (2014)
 • III Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej w Toruniu (2015)

Skład zarządu Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” na kadencję 2016/2017, wybranego na walnym posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku:
1. Prezes Koła – Sara Lewicka
2. V-ce Prezes Koła – Mateusz Rogowski
3. Rada Koła:

 • Sara Lewicka
 • Mateusz Rogowski
 • Katarzyna Polowiec
 • Magdalena Kręgiel
 • Joanna Blok
 • Agata Bonkowska

4. Skarbnik Koła – Katarzyna Polowiec
5. Sekretarz Koła – Grzegorz Hebda
6. Opiekun Koła – dr Magdalena Lewicka, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK


Regulamin Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra”

Statut Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra”


Kontakt:

Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”
Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK
Collegium Humanisticum
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń
e-mail: kolo.naukowe.arabistow@gmail.com

 

"ORIENT EXPRESS"

Wszystkim tym, którzy są ciekawi świata, zafascynowani innymi kulturami i odległymi lądami w relacjach interesujących osób proponujemy cykl spotkań z serii „Orient Express”. Zaproszeni przez nas goście prezentować będą wciąż tak mało znany, a zarazem tak intrygujący, świat muzułmańskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz różnych aspektów kultury, a wszystko to w wykładach, prelekcjach, dyskusjach oraz ilustrowanych tysiącami bajecznie kolorowych zdjęć opowieściach z wypraw pełnych bliskowschodnich zapachów i smaków. Zapraszamy w niezwykłą podróż Orient Expressem, którego każdy przystanek przeniesie Was w inny obszar arabsko-muzułmańskiej tradycji i codzienności, poruszy Waszą wyobraźnię, pomoże odkryć, poznać i – przede wszystkim – zrozumieć ów, owiany mgiełką tajemniczości, a w ostatnich czasach wzbudzający niepokój i lęk społeczności zachodnich, świat islamu.
Rozkład jazdy


KONFERENCJE, SYMPOZJA

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej jest organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Ponadto organizuje lub współorganizuje Dni Kultury Arabskiej, a także systematycznie uczestniczy w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Międzynarodowe Sympozjum "Polityka i społeczeństwo w świecie islamu"

Wydarzenie Roku 2016: II Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu” zostało jednym z dwóch zwycięzców w plebiscycie Dziennika Toruńskiego „Nowości” na „Wydarzenie Roku 2016” w kategorii „Wydarzenie Historyczne”. Sympozjum zostało zgłoszone do konkursu jako współczesna odsłona Colloquium Charitativum, „przyjaznej rozmowy”, która miała miejsce w Toruniu w 1645 roku, a  przyświecał jej szczytny cel – pokojowy dialog pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań. Współczesną kontynuacją tejże rozmowy, a zarazem przypomnieniem wielowiekowych tradycji Torunia jako miasta pokoju i harmonijnego współistnienia wielu narodowości i kultur, było nasze naukowe spotkanie, które zgromadziło 70 przedstawicieli 15 krajów Europy, Azji i Afryki, reprezentantów Świata Zachodu i Świata Islamu. W czterech językach: polskim, angielskim, arabskim i rosyjskim prowadzili oni „przyjazną rozmowę” nt. różnych zagadnień politycznych i społecznych świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze. Dzięki temu konferencja była nie tylko spotkaniem ekspertów od problematyki tego świata, służąc wymianie refleksji naukowej, wiedzy i doświadczeń, ale także forum dialogu, dając okazję do kolejnego Colloquium Charitativum.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dialog chrześcijańsko-muzułmański"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dydaktyka języka arabskiego"
"Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce"
"Dni Kultury Arabskiej"
"Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Orient w literaturze - literatura w Oriencie"
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta dydaktyczna Pracowni jest wciąż wzbogacana o nowe formy kształcenia, począwszy od lektoratów języka arabskiego (2001-2003), przez Studium Języka i Kultury Arabskiej przekształcone w Kurs Języka i Kultury Arabskiej (2003-2010), po lingwistykę stosowaną - język francuski z językiem arabskim (od 2010 roku, we współpracy z Katedrą Filologii Romańskiej).

 

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM

Specjalność filologicznych studiów licencjackich w trybie stacjonarnym o nazwie lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim stanowi jedyną i niepowtarzalną ofertę edukacyjną. Jest to pierwsza w Polsce ścieżka kształcenia pozwalająca na uzyskanie dyplomu licencjata ze znajomością języka arabskiego literackiego na poziomie B2, a języka francuskiego na poziomie C1. Program studiów obejmuje łącznie 2310 godzin i został opracowany z uwzględnieniem mobilności przyszłych studentów w ramach programów wymiany międzynarodowej z uczelniami partnerskimi oraz możliwości odbywania części zajęć ze studentami filologii romańskiej. Kadra naukowo-dydaktyczna nowej specjalności to doświadczeni specjaliści z Katedry Filologii Romańskiej oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, którzy zapewnią studentom odpowiedni poziom kształcenia. Połączenie profilu filologicznego dla uczniów legitymujących się znajomością języka francuskiego (zdany egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub zaawansowanym) z nauką języka arabskiego od podstaw, językoznawstwem stosowanym, elementami literatury i kultury arabskiej, francuskiej oraz frankofońskiej Krajów Maghrebu, zapewnią absolwentom z dyplomem licencjata wiele perspektyw ciekawej pracy.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ "LINGWISTYKĘ STOSOWANĄ: JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM" NA UMK?
 • Język francuski to nie tylko jeden z języków dyplomacji ceniony w Europie, lecz także swoisty łącznik językowy w krajach Maghrebu. Językiem arabskim włada natomiast 250 milionów Arabów w 25 krajach Azji Południowo-Zachodniej i Afryki, a jego podstawy zna ponad miliard muzułmanów na świecie;

 • Studiując język francuski na poziomie zaawansowanym i rozpoczynając naukę języka arabskiego można zdobyć wykształcenie filologiczne romanisty z dodatkowymi umiejętnościami i kompetencjami arabistycznymi. Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury francuskojęzycznej i arabskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami francuskiego oraz arabskiego obszaru językowego;

 • Studiowanie odbywa się w ramach modułów: językowego - praktycznej nauki dwóch języków (francuskiego i arabskiego), kulturowo-literaturoznawczego oraz językoznawstwa stosowanego i przekładu;

 • Ciekawa oferta programowa obejmuje kulturę i historię krajów świata arabskiego a także Francji, literaturę arabską klasyczną i współczesną, współczesną literaturę francuską z uwzględnieniem arabskiej literatury francuskojęzycznej, wiedzę o historii języków i podstawy dialektologii;

 • Studenci mają możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS) do kilkunastu uczelni partnerskich.

CO PO STUDIACH?

Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i arabskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach filologicznych II stopnia. Już z dyplomem licencjata może próbować swych sił i pracować jako:

 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,

 • tłumacz podczas wizyt obcojęzycznych delegacji w krajach francuskojęzycznych świata arabskiego oraz wizyt delegacji z tychże krajów w Polsce,

 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,

 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz znajomość kultury i języka krajów świata arabskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich do krajów Maghrebu).

Po uzyskaniu uprawnień do nauczania (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia lub studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela), może także pracować jako nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych, uzyskując tytuł licencjata filologii ze specjalnością lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

 • dziejów państw muzułmańskich, szczególnie arabskich, od okresu przedmuzułmańskiego do czasów współczesnych,

 • dziejów literatury arabskiej,

 • podstawowych wiadomości o religii i filozofii islamu,

 • zagadnień społeczno-politycznych państw arabskich i muzułmańskich,

 • obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej krajów arabskich,

 • kultury arabsko-muzułmańskiej,

 • źródeł informacji dotyczących aktualnych wydarzeń i bieżącej sytuacji krajów arabskich oraz źródeł dotyczących kultury, geografii, historii, religii tych krajów, a także kultury arabsko-muzułmańskiej, znajomość ich wartości i wiarygodności, rozeznanie na temat ich dostępności zarówno w bibliotekach i zbiorach polskich, jak i w innych zasobach informacji, np. w Internecie.

SYLWETKA ABSOLWENTA - PROFIL ARABISTYCZNY

Absolwent powinien opanować arabski język literacki w mowie i piśmie (poziom B2 wg klasyfikacji Rady Europy) w stopniu umożliwiającym posługiwanie się tym językiem nie tylko w sytuacjach codziennych, ale także na poziomie abstrakcji - wyrażanie własnych uczuć i poglądów. Student wykazuje znajomość ok. 4500 słów oraz umiejętność rozumienia głównych wątków różnorodnego, autentycznego materiału mówionego (rozmów, opisów, publicznych wystąpień, wykładów, wywiadów, filmów, sztuk teatralnych), umiejętność uczestniczenia w dyskusjach o charakterze nieformalnym i formułowania swoich poglądów na tematy praktyczne, społeczne i bieżących wydarzeń politycznych, umiejętność czytania i rozumienia zawartości różnorodnych materiałów pisanych (opowiadania, artykuły, listy, przemówienia, sztuki teatralne), umiejętność wypełniania formularzy, pisania listów, streszczeń, opowiadań, znajomość gramatyki arabskiej i umiejętność stosowania jej zasad w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Ma przy tym pełną świadomość odrębności kulturowej świata arabskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury państw muzułmańskich, a szczególnie arabskich. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej. Absolwent powinien mieć kwalifikacje kompetentnego doradcy w sprawach dotyczących krajów arabskich oraz kultury arabsko-muzułmańskiej:

 • przy konsultowaniu informacji na ich temat w redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, telewizji, bibliotekach naukowych itp.,

 • przy bezpośrednich kontaktach polsko-arabskich (np. podczas rozmów przewidujących zawieranie umów dwustronnych), jako doradca strony polskiej,

 • przy organizacji wszelkich imprez, spotkań i konferencji o charakterze kulturalnym, naukowym i politycznym, które będą dotyczyć krajów arabskich i kultury arabsko-muzułmańskiej.

Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij