Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa trwają cztery lata (osiem semestrów) i kończą się uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Głównym celem studiów jest napisanie dysertacji doktorskiej i pozyskanie zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie badawczej literaturoznawstwa. Adresatami studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa są osoby, którym zależy na pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności i wykształceniu nowych postaw w zakresie badań literatury i kultury, nauczyciele w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarze różnych mediów, tłumacze, animatorzy kultury. Absolwenci studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa znają najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z literaturoznawstwem, znają zaawansowaną metodykę i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Potrafią pisać oryginalne prace naukowe. Są świadomi swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Kierownik studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa
dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
Instytut Literatury Polskiej
ul. Fosa Staromiejska 3
sala 209
tel. służbowy: (56) 611 35 30
e-mail: jurans@umk.pl
dyżur: wtorek, godz. 12.00 - 13.00 i piątek, godz. 13.00 - 14.00
Komisja ds. studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa
dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK - przewodnicząca
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz - członek
dr hab. Dariusz Brzostek - członek
dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK - członek
dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK - członek
mgr Paulina Berlińska-Wojtas - przedstawiciel doktorantów
Dziekanat studiów doktoranckich
mgr Aleksandra Jurzysta - ZWOLNIENIE LEKARSKIE
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 116
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl
tel. (56) 611-35-12
fax. (56) 611-35-07
ZASTĘPSTWO: mgr Hanna Samulska, e-mail: hsamulska@umk.pl
 

 
Tryb zaliczania roku

Uczestnik studiów doktoranckich w formie pisemnej składa roczne sprawozdanie z pracy naukowej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego, wraz z indeksem. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej, ponadto informacje o publikacjach, czynnym i biernym udziale w sesjach naukowych, wyjazdach stypendialnych oraz udziale w pracy stowarzyszeń naukowych. Opiekun składa pisemną opinię o prowadzonych przez doktoranta zajęciach wraz ze sformułowanym wyraźnie wnioskiem dotyczącym zaliczenia danego semestru. Sprawozdanie wraz z opinią oraz indeks należy złożyć bezpośrednio kierownikowi studiów doktoranckich (lub za pośrednictwem dziekanatu) w terminie do 20 września każdego roku akademickiego.

Ponadto uczestnik studiów doktoranckich w miesiącu czerwcu w swoim sekretariacie podpisuje końcowe sprawozdanie z odbytych praktyk zawodowych wygenerowane z systemu USOS. Sprawozdanie to jest drukowane przez pracownika dziekanatu zajmującego się ofertą dydaktyczną i po podpisaniu przez doktoranta trafia do jego teczki.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później w porozumieniu z opiekunem naukowym do końca października ustalają indywidualne programy studiów.

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do przeprowadzenia w okresie czterech lat studiów od 210 (minimum) do 360 (maximum) godzin zajęć dydaktycznych. Na I roku studiów doktoranci zobowiązani są uczestniczyć w prowadzeniu zajęć bądź prowadzić zajęcia samodzielnie - w zależności od potrzeb jednostki - w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin.

 

Programy studiów

Program studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej
Program studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014
Program studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa
dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017

Program studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

 
Regulacje prawne

Organizacja studiów

Stypendia

Pomoc materialna

Rekrutacja

Samorząd Doktorantów UMK

 

 


 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI
Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż po III roku studiów

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne
Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Kandydat składa do Rady Wydziału:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, który zawiera:
- propozycję tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
- propozycję osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
- propozycję dyscypliny dodatkowej,
- prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku innym niż język polski;
2. Życiorys (forma dowolna - tradycyjna lub CV);
3. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materaiałach z międzynarodowej konferencji naukowej);
4. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
5. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
6. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie;
7. Oświadczenie o pozwoleniu na publikację pracy (załącznik nr 2).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie kandydat może przedstawić:

8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (załącznik nr 3);
9. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski.

Rada Wydziału Filologicznego wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

ROZPRAWA DOKTORSKA

Kandydat składa w dziekancie rozprawę doktorską w formie papierowej (w czterech egzemplarzach wydrukowanych dwustronnie) i elektronicznej (na nośniku CD/DVD) wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem (druk dostepny w dziekanacie). Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim oraz angielskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Promotor przedstawia swoją pisemną opinię dotyczącą rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału, na wniosek promotora, powołuje co najmniej dwóch recenzentów niebędących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski.

EGZAMINY DOKTORSKIE

Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez komisj. Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

RECENZJE

Recenzje przedstawiane są w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone są stronie internetowej szkoły wyższej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w formie elektronicznej. Centralna Komisja zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOPUSZCZENIE DO OBRONY I NADANIE STOPNIA DOKTORA

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzjami oraz po uzyskaniu przez kandydata pozytywnych wyników egzaminów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

 

Regulacje prawne

 

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij