Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez uczestnika stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Studia te prowadzone są w systemie stacjonarnym. Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. W trakcie studiów słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu współczesnej lingwistyki, uzyskuje również możliwość uczestnictwa w zajęciach z dyscyplin pokrewnych oraz lektoratach języka obcego. Głównym celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego. Przedmiotem badań szczegółowych, synchronicznych i/lub diachronicznych może być zarówno język polski, jak i języki obce, w szczególności te, które są przedmiotem badań naukowych i działalności dydaktycznej na Wydziale Filologicznym UMK (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina, języki bałkańskie) lub inne, w zależności od zainteresowań i kompetencji uczestnika studiów. Doktorant zdobywa również umiejętności dydaktyczne (w szczególności w zakresie przedmiotów językoznawczych). W programie studiów doktoranckich przewidziane jest zarówno samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia (tzw. praktyki zawodowe), jak i uczestnictwo w zajęciach rozwijających umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej.
 
Kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Instytut Języka Polskiego
ul. Fosa Staromiejska 3
sala 205
tel. służbowy (56) 6113547
e-mail: a.dobaczewski@vp.pl
dyżur: wtorek, godz. 11.30-13.00
Komisja ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK - przewodniczący
prof. dr hab. Maciej Grochowski - członek
dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK - członek
dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK - członek
mgr Natalia Pałka - przedstawiciel doktorantów
Dziekanat studiów doktoranckich
mgr Aleksandra Jurzysta - ZWOLNIENIE LEKARSKIE
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 116
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl
tel. (56) 611-35-12
fax. (56) 611-35-07
ZASTĘPSTWO: mgr Hanna Samulska, e-mail: hsamulska@umk.pl

 


 

 

Tryb zaliczania roku

Uczestnik studiów doktoranckich składa roczne pisemne sprawozdanie z pracy naukowej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego, wraz z indeksem. Sprawozdanie winno zawierać informacje o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej, a ponadto informacje na temat publikacji, udziału w sesjach naukowych, wygłoszonych referatach, wyjazdach stypendialnych oraz udziału w pracy stowarzyszeń naukowych. Opinia opiekuna naukowego winna zawierać wniosek dotyczący zaliczenia danego roku studiów. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć kierownikowi studiów doktoranckich (ewentualnie za pośrednictwem dziekanatu) w terminie do 20 września każdego roku akademickiego.
Ponadto uczestnik studiów doktoranckich w miesiącu czerwcu w swoim sekretariacie podpisuje końcowe sprawozdanie z odbytych praktyk zawodowych wygenerowane z systemu USOS. Sprawozdanie to jest drukowane przez pracownika dziekanatu zajmującego się ofetą dydaktyczną i po podpisaniu przez doktoranta trafia do jego teczki.
Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później w porozumieniu z opiekunem naukowym do końca października ustalają indywidualne programy studiów.

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do przeprowadzenia od 60 (minimum) do 90 (maximum) godzin obliczeniowych na II, III i IV roku studiów. Na I roku studiów doktoranci zobowiązani są uczestniczyć w prowadzeniu zajęć bądź prowadzić zajęcia samodzielnie - w zależności od potrzeb jednostki - w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin. Łącznie w okresie czterech lat studiów doktorant zobowiązany jest przeprowadzić 210 (minimum) - 360 (maximum) godzin zajęć dydaktycznych.

 

Programy studiów

Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej
Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa
dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014
Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa
dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015
Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa
dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Program studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

 

Regulacje prawne

Organizacja studiów

Stypendia

Pomoc materialna

Rekrutacja

Samorząd Doktorantów UMK

 

 


 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI
Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż po III roku studiów

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne
Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Kandydat składa do Rady Wydziału:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, który zawiera:
- propozycję tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
- propozycję osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
- propozycję dyscypliny dodatkowej,
- prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku innym niż język polski;
2. Życiorys (forma dowolna - tradycyjna lub CV);
3. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materaiałach z międzynarodowej konferencji naukowej);
4. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra;
5. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
6. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie;
7. Oświadczenie o pozwoleniu na publikację pracy (załącznik nr 2).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie kandydat może przedstawić:

8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (załącznik nr 3);
9. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski.

Rada Wydziału Filologicznego wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

ROZPRAWA DOKTORSKA

Kandydat składa w dziekancie rozprawę doktorską w formie papierowej (w czterech egzemplarzach wydrukowanych dwustronnie) i elektronicznej (na nośniku CD/DVD) wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem (druk dostepny w dziekanacie). Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim oraz angielskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Promotor przedstawia swoją pisemną opinię dotyczącą rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału, na wniosek promotora, powołuje co najmniej dwóch recenzentów niebędących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski.

EGZAMINY DOKTORSKIE

Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez komisj. Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

RECENZJE

Recenzje przedstawiane są w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone są stronie internetowej szkoły wyższej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w formie elektronicznej. Centralna Komisja zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOPUSZCZENIE DO OBRONY I NADANIE STOPNIA DOKTORA

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzjami oraz po uzyskaniu przez kandydata pozytywnych wyników egzaminów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

 

Regulacje prawne

 

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij