Regulamin praktyk zawodowych wraz z kartami praktyk

Regulamin praktyk zawodowych
uchwalony na Radzie Wydziału Filologicznego w dniu 14 maja 2013 r.

 

 1. Studenci Wydziału Filologicznego odbywają praktyki w instytucjach umożliwiających osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla praktyk w programach studiów uchwalonych przez Radę Wydziału.
 2. Wymiar godzinowy praktyk, termin rozliczenia się z nich studenta oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają plany studiów, zatwierdzone na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
 3. Studenci kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting oraz język obcy w biznesie są dodatkowo zobowiązani do odbycia jeden raz w ciągu studiów indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym z Biura Karier UMK. Zalecane jest, aby konsultacja miała miejsce przed rozpoczęciem praktyk. Fakt odbycia konsultacji jest odnotowywany w systemie USOS przez pracownika Biura Karier UMK.
 4. Cele praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Filologicznego:
  a) zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji, które mogą być w przyszłości pracodawcami absolwentów Wydziału
  b) praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej podczas studiów
 5. Ramowy program praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Filologicznego:
  W ramach praktyk student powinien:
  a) poznać przedmiot działania instytucji, w której odbywa praktykę,
  b) poznać strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisy regulujące działanie instytucji,
  c) poznać zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
  d) uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych instytucji, gdzie odbywana jest praktyka,
  e) wykonywać inne zadania, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
 6. Dokumentacja i zaliczenie praktyk

Studenci wybierając praktyki spoza oferty Uniwersytetu są zobowiązani do uzasadnienia zasadności wyboru instytucji, w której mają je odbywać, oraz przedstawienia zgody pracodawcy na przyjęcie praktykanta. Takie propozycje studentów wymagają akceptacji opiekuna praktyk wyznaczonego przez dziekana.

Studenci są zobowiązani do wypełniania kart praktyk zawodowych, w których będą wyszczególnione zadania realizowane na powierzonym im przez pracodawców stanowisku oraz liczba przepracowanych godzin. Każda z kart pracy powinna być opatrzona pieczęcią pracodawcy oraz podpisem reprezentującej ją osoby, która potwierdzi wykonanie wymienionych w karcie czynności we wskazanym godzinowym wymiarze. Na karcie praktyk zawodowych osoba reprezentująca pracodawcę ocenia stopień zrealizowania przez  studenta efektów kształcenia założonych do osiągnięcia dla praktyk zawodowych w programach studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale Filologicznym. Na podstawie kart opiekun praktyk dokonuje odpowiedniego wpisu do systemu USOS.

Na wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na zaliczenie studentowi jako praktyki wykonywanej przez niego pracy lub innej działalności, w kraju lub za granicą, o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki. Taki wniosek student składa najpóźniej przed rozpoczęciem semestru, w którym przewidziano zaliczenie praktyk.

Do wniosku student załącza kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy lub innej działalności, dzięki której zrealizował założone dla praktyk efekty kształcenia.

7. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.
8. Ani student, ani pracodawca za praktykę (lub za zatrudnienie praktykanta) nie otrzymuje wynagrodzenia od Uniwersytetu.
9. Studenci odbywający praktykę zobowiązani są do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
10. Wzory kart praktyk zawodowych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

 

Wzory kart praktyk w języku polskim:

Załącznik nr 1 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku FILOLOGIA, specjalności: filologia klasyczna oraz wiedza o kulturze śródziemnomorskiej na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 2 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku FILOLOGIA na Wydziale Filologicznym UMK
Załacznik nr 3 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku FILOLOGIA POLSKA na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 4 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku KULTUROZNAWSTWO na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 5 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 6 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 7 - KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studenta kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE na Wydziale Filologicznym UMK
Załącznik nr 8 - KARTA PRAKTYK STUDENCKICH dla studenta kierunku JĘZYK OBCY W BIZNESIE na Wydziale Filologicznym UMK

 

Wzory kart praktyk w języku angielskim (dla studentów odbywających praktyki zagraniczne):

Annex no. 1 - STUDENT INTERNSHIP REPORT field: LANGUAGES specialisation: Classical and Mediterranean Studies Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University
Annex no. 2 - STUDENT INTERNSHIP REPORT field of study: LANGUAGES Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University
Annex no. 3 - STUDENT INTERNSHIP REPORT field of study: POLISH STUDIES Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University
Annex no. 4 - STUDENT INTERNSHIP REPORT field: CULTURAL STUDIES Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University
Annex no. 5 - STUDENT INTERNSHIP REPORT field: LITERARY AND CULTURAL COMPARATIVE STUDIES Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University
Annex no. 6 - INTERNSHIP FORM for the student in the field of PRACTICAL LINGUISTICS AND COPYWRITING Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University

 
Praktyki realizowane w programie MENTOR

Dziennik praktyk

Procedura realizowania praktyki w programie MENTOR

Ramowy program praktyk zawodowych


Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij