Strategia Wydziału Filologicznego UMK

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO NA LATA 2014-2020

OBSZAR NAUKA: CEL STRATEGICZNY PIERWSZY

CEL STRATEGICZNY

 

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

 

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

MIERNIKI

 

A1 Osiągnięcie i ugruntowanie wysokiej pozycji WF wśród innych jednostek naukowych w kraju i wypracowanie pozycji znanego za granicą ośrodka, wyraźnie wpisującego się w naukę i kulturę europejską

 

1. Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa

 

Przeprowadzenie oceny dorobku pracowników WF w zakresie kulturoznawstwa.

 

Zwiększanie aktywności naukowej w zakresie kulturoznawstwa (publikacje, organizacja konferencji, udział w projektach naukowych).

 

Prowadzenie odpowiedniej polityki zatrudnieniowej w zakresie kulturoznawstwa.

 

Wystąpienie z wnioskami o przyznanie uprawnień.

Co dwa lata

 

 

 

Do 2016

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

Do 2020

Dziekan, Kierownik Katedry Kulturoznawstwa

 

 

Dziekan, Kierownik Katedry Kulturoznawstwa

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

Dziekan

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa.

2. Zapewnienie WF trwałej pozycji wśród najlepszych jednostek filologicznych w Polsce

Systematyczne przeprowadzanie  oceny merytorycznej osiągnięć naukowych pracowników WF oraz  sprawdzanie osiąganej przez nich punktacji bibliometrycznej .

 

Opracowanie i wdrożenie systemu uwzględniania osiąganej punktacji w polityce zatrudnieniowej i awansowej.

Corocznie do końca I kwartału kolejnego roku

 

 

 

 

 

Koniec 2014 r.

Dziekan

 

 

 

 

 

Dziekan

 

 

Uzyskanie, a następnie utrzymanie kategorii A w kolejnych ocenach przeprowadzanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

3. Zwiększenie dostępności publikacji pracowników WF na platformach o wolnym dostępie

 

Wzmocnienia w środowisku naukowym pozycji czasopism: „Litteraria Copernicana", „Linguistica Copernicana", „Sztuka Edycji" i „Rocznik Przekładoznawczy”.

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Dziekan, Redakcje poszczególnych czasopism

 

 

 

 

Wzrost znaczenia czasopism (mierzony m.in. we wskaźnikach punktowych), wprowadzenie na platformy o wolnym dostępie wszystkich bieżących i archiwalnych numerów wymienionych czasopism.

4. Zwiększenie liczby zespołów badawczych oraz programów badawczych prowadzonych z renomowanymi partnerami krajowymi i zagranicznymi

Zwiększenie aktywności w badaniach prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną WF.

 

 

Zwiększenie liczby składanych wniosków grantowych, a co za tym idzie – skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.

 

Weryfikacja dotychczasowych umów w zakresie prowadzenia wspólnych projektów naukowych; intensyfikacja współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi – podpisywanie umów strategicznych w tym zakresie.

 

Stworzenie systemu zachęt do podejmowania projektów badawczych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, m.in. przez uwzględnienie tego typu aktywności w polityce przyznawania nagród i wyróżnień.

 

Stworzenie wydziałowego systemu wsparcia w zakresie pozyskiwania grantów, organizowania zespołów badawczych, realizowania współpracy międzynarodowej.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

Do końca 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 2014

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

 

Dziekan, kierownicy jednostek

 

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan

 

Wzrost liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Wzrost liczby składanych przez pracowników WF wniosków grantowych.

 

 

 

 

Wzrost liczby umów o współpracy naukowej podpisywanych z partnerami w kraju i za granicą.

 

 

 

 

Rozpoczęcie działania systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie działania systemu.

5. Zwiększenie liczby organizowanych cyklicznie międzynarodowych konferencji naukowych

Uwzględnianie organizacji międzynarodowych konferencji w systemie ocen pracowniczych.

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

Wzrost liczby organizowanych na WF międzynarodowych konferencji naukowych.

 

6. Stworzenie warunków pozyskiwania i utrzymania wybitnie uzdolnionych młodych pracowników nauki

Tworzeniu warunków do zatrudnienia wybitnie uzdolnionych młodych naukowców – studentów i doktorantów.

 

Zapewnienie warunków rozwoju naukowego kadrze młodego i średniego pokolenia.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

Dziekan

 

 

 

 

 

Dziekan

Zatrudnianie  wybitnych młodych naukowców.

 

 

 

 

Terminowe uzyskiwanie przez pracowników WF kolejnych stopni i tytułów naukowych.

7. Promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych WF

Podejmowanie działań na rzecz promowania osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników WF w mediach.

 

Organizowanie programów popularyzatorskich (wykładów otwartych, programów edukacyjnych dla uczniów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku itp.).

Zadanie ciągłe

Dziekan, kierownicy jednostek

Obecność w mediach, szczególnie w Internecie, informacji na temat naukowych osiągnięć środowiska skupionego wokół WF.

OBSZAR NAUKA                    CEL STRATEGICZNY DRUGI

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MIERNIKI

A2 Istotne zwiększenie przychodów z działalności badawczej prowadzonej w ramach grantów, zespołów badawczych oraz zamówień krajowych i zagranicznych

1. Zwiększanie udziału przychodów z działalności badawczej w całości przychodów WF

Uwzględnianie w systemie ocen pracowniczych skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania.

Zadanie ciągłe

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

Wzrost przychodów pochodzących z grantów; liczba i wartość realizowanych projektów.

2. Zwiększanie liczby zespołów badawczych i programów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Uwzględnianie w systemie ocen pracowniczych skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania.

 

Stworzenie systemu wsparcia w zakresie pozyskiwania grantów, zespołów badawczych, realizacji współpracy międzynarodowej, następnie zaś konsekwentne wdrażanie zaplanowanych przedsięwzięć.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Koniec 2014

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

Dziekan

Wzrost liczby.

 

 

 

 

Rozpoczęcie działania systemu.

OBSZAR KSZTAŁCENIE                    CEL STRATEGICZNY PIERWSZY

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MIERNIKI

B1 Umocnienie pozycji WF jako jednego z czołowych ośrodków w Polsce, zapewniających najwyższą jakość kształcenia oraz doprowadzenie do istotnego zwiększenia umiędzynarodowienia studiów

1. Ugruntowanie wysokiej pozycji WF wśród innych jednostek prowadzących studia filologiczne i kulturoznawcze w kraju

Monitorowanie i modyfikowanie oferty dydaktycznej WF w celu zapewnienia jej możliwie wysokiej atrakcyjności dla studentów i kandydatów na studia.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Co najmniej utrzymanie dotychczasowej ogólnej liczby studentów WF. Utrzymanie wysokiego miejsca WF w ogólnie dostępnych opiniotwórczych rankingach krajowych.

2. Zwiększenie liczby studentów z zagranicy, co wymaga zwiększenia liczby zajęć prowadzonych w językach obcych

Rozszerzanie ofert programów realizowanych w językach obcych.

 

Uwzględnianie w ofercie ogólnouniwersyteckiej wykładów prowadzonych w językach kongresowych.

 

Opracowanie oferty studiów dla obcokrajowców.

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

Znaczne zwiększenie liczby studentów z zagranicy.

 

Znaczne zwiększenie w ofercie dydaktycznej Wydziału liczby zajęć, a docelowo nawet  specjalności i kierunków prowadzonych w językach obcych.

3. Zwiększenie liczby studentów UMK odbywających studia oraz staże zagraniczne w ramach programów i porozumień z uczelniami zagranicznymi.

Zwiększenie liczby zagranicznych partnerów strategicznych i ułatwienia systemowe w odbywaniu studiów i staży w ramach wymiany międzynarodowej.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Znaczne zwiększenie liczby studentów WF odbywających staże zagraniczne.

4. Tworzenie oryginalnej oferty edukacyjnej oraz utrzymanie i rozwijanie już istniejącej unikalnej i bogatej oferty edukacyjnej (m.in. oferty filologii pozaeuropejskich, studiów dwujęzycznych, czy studiów realizowanych w systemie modułowym o niskiej kosztochłonności).

Monitorowanie przez jednostki potrzeb edukacyjnych; osiągnięcie zdolności szybkiego dostosowywania do zmieniającej się sytuacji w edukacji; przystosowywanie do zmieniającej się sytuacji oraz rozwijanie kierunków już istniejących.

Zadanie ciągłe

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

Pojawienie się w ofercie dydaktycznej WF oryginalnych kierunków i specjalności, utrzymanie i rozwój unikalnych kierunków i specjalności w ramach oferty WF.

 

5. Ciągłe podnoszenie jakości nauczania.

Doskonalenie wydziałowego systemu zapewniania jakości.

 

 

Uwzględnianie wyników oceny jakości nauczania w polityce kadrowej.

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

Dziekan, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

 

Dziekan

 

Uzyskanie pozytywnych ocen w ankietach studentów i pracodawców oraz uzyskanie akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Sprawne funkcjonowanie wydziałowego systemu zapewniania jakości – hospitacje, badania ankietowe itp.

Uzyskiwanie dobrych i bardzo dobrych ocen w ankietowym badaniu satysfakcji studentów oraz absolwentów.

6. Rozwijanie kierunków, specjalności i modułów o charakterze praktycznym na różnych poziomach kształcenia (np. lingwistyka praktyczna, translatoryka, logopedia medialna, animacja kultury, edytorstwo, itd.)

Wspieranie działań na rzecz tworzenia oferty studiów o charakterze praktycznym (m.in. lingwistyka praktyczna, translatoryka, logopedia medialna, animacja kultury, edytorstwo).

 

Wsparcie w zakresie zatrudniania kadry niezbędnej do realizacji sprofilowanych kierunków, specjalności i modułów studiów.

 

Współpraca z otoczeniem przy organizacji i realizacji sprofilowanych kierunków, specjalności i modułów studiów, zwłaszcza w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

Dziekan

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

Wprowadzenie do oferty dydaktycznej WF studiów o profilu praktycznym.

 

 

 

 

 

Wprowadzenie do oferty dydaktycznej WF studiów o profilu praktycznym.

 

 

 

Zwiększenie liczby efektywnych umów podpisywanych z pracodawcami w zakresie konsultowania efektów i programów kształcenia, a także współorganizowania praktyk i staży studenckich.

 

 

 

 

 

OBSZAR KSZTAŁCENIE                    CEL STRATEGICZNY DRUGI

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MIERNIKI

B2 Poprawa atrakcyjności studiów; stworzenie warunków do osiągania większego stopnia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy

1. Harmonijne rozwijanie wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez WF z  zachowaniem ich specyfiki

Działania na rzecz utrzymania kulturowego znaczenia filologii polskiej jako filologii narodowej i wspieranie działań służących zachowaniu różnorodności kierunków oraz specjalności realizowanych na WF.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Zachowanie i rozwijanie kierunków studiów prowadzonych na WF.

2. Uatrakcyjnienie oferty poprzez unikatowe, w tym m.in. międzywydziałowe i/lub międzyobszarowe studia

Współdziałanie z innymi wydziałami UMK w zakresie prowadzenia wspólnych studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów komercyjnych.

Zadanie ciągłe

 

Dziekan

Pojawienie się w ofercie WF różnych form studiów o charakterze międzywydziałowym i/lub międzyobszarowym.

3. Uwzględnienie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy, a zatem ściślejsza współpraca z otoczeniem

Konsultacje w zakresie efektów kształcenia, programów studiów i ich realizacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi WF.

 

Zapewnianie praktyk oraz organizowanie staży dla studentów u pracodawców, współpracujących z WF, pozyskiwanie nowych pracodawców do współpracy.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

Dziekan, Komisja Dydaktyczna, Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

 

 

Dziekan

 

Odbyte praktyki i staże; wzrost poziomu zatrudnienia absolwentów WF.

4. Rozwijanie nowoczesnych form nauczania związanych z e-learningiem, wykorzystaniem nowych mediów, itd.

Wprowadzanie nowych form nauczania w ramach oferty WF.

 

 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatyczno-technicznej dla realizacji nowych form kształcenia.

 

Kursy dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych z zakresu korzystania z nowych technologii i metod e-learningu (we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania).

Zadanie ciągłe

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

Dziekan

 

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

Wzrost liczby kursów, zajęć korzystających z nowych form nauczania.

 

Poprawa stanu infrastruktury informatyczno-technicznej.

 

Wzrost liczby przeszkolonych pracowników.

5. Przeciwdziałanie odpływowi studentów po studiach I stopnia; pozyskanie absolwentów studiów I stopnia spoza Wydziału

Współpraca z otoczeniem, m.in. w celu zapewnienia praktyk zawodowych, staży; dostosowywanie oferty dydaktycznej na studiach II stopnia do zmieniającej się sytuacji edukacyjnej.

 

Promocja osiągnieć WF i jego absolwentów (w tym na rynku pracy).

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

Dziekan, Komisja Dydaktyczna, Komisja ds. Zapewniania Jakości

 

 

 

 

 

Dziekan

Co najmniej utrzymanie w skali Wydziału dotychczasowej liczby studentów na studiach II stopnia.

 

 

 

Aktualne dane z tego zakresu publikowane na stronie internetowej Wydziału. Wysokie notowania Wydziału Filologicznego w badaniach prowadzonych wśród pracodawców.

6. Rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego (life long learning)

Organizacja w ramach WF i we współpracy z innymi wydziałami studiów podyplomowych, kursów i szkoleń (np. studia podyplomowe IT z językiem obcym, edytorstwo obcojęzyczne wspólnie z Wydawnictwem UMK).

 

 

Współpraca WF z Biurem Karier.

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

 

Dziekan

Osiągnięcie wzrostu liczby słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów, szkoleń i innych form kształcenia ustawicznego.

 

 

 

 

Przygotowywanie przez Biuro Karier oraz analiza na Wydziale corocznych raportów na temat losów zawodowych losów absolwentów WF.

 

Wzrost liczby wykładów dla TUTW.

7. Współpraca ze szkołami, przede wszystkim z regionu, na różnych etapach kształcenia

Organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

Popularyzowanie wiedzy.

 

Promocja oferty dydaktycznej WF w szkołach.

Zadanie ciągłe

 

 

Zadanie ciągłe

 

Zadanie ciągłe

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

Dziekan, Kierownicy jednostek

Zwiększenie liczby absolwentów szkół, z którymi WF prowadzi współpracę przyjętych na studia I stopnia.

OBSZAR ZARZĄDZANIE                    CEL STRATEGICZNY PIERWSZY

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MIERNIKI

C1 WF jako nowocześnie zarządzana organizacja, kreująca przyjazne i efektywne relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne

1. Dostosowywanie struktury WF do potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności edukacyjnej i naukowej. Osiągnięcie wyższego poziomu sprawności organizacyjnej

 

Doskonalenie systemu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności wydziału

 

Zadanie ciągłe

Dziekan

Adekwatne do potrzeb zmiany w strukturze organizacyjnej WF, zarówno w sferze administrazyjnej, jak i dydaktycznej (np. nowe jednostki odpowiedzialne za realizację studiów na nowo powstających kierunkach).

2. Racjonalizacja zatrudnienia w WF

Dostosowanie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach WF do potrzeb dydaktycznych, związanych z kierunkami studiów, które są przez nie realizowane.

Dążenie do intensyfikacji rozwoju kadr własnych w zakresie językoznawstwa na wszystkich filologiach (obcych i polskiej) przez zwiększenie grupy pracowników z tytułem profesora, zatrudnionych na Wydziale Filologicznym jako podstawowym miejscu pracy.

Zadanie ciągłe

 

Dziekan

 

Zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych w skali Wydziału;

eliminowanie niedopensowania.

 

3. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymogów sprawnego zarządzania

Kompleksowa analiza aktów wewnętrznych na poziomie WF – zgodność z przepisami prawa i wymogami racjonalnego działania, z uwzględnieniem procedur zarządzania ryzykiem.

 

Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

2014

Dziekan, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

 

 

Dziekan, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Pełna zgodność wewnętrznych aktów prawnych z zarządzeniami wyższego rzędu.

 

 

 

 

 

Monitorowanie funkcjonowania.

4. Osiągnięcie wysokiego poziomu profesjonalizacji administracji WF

Wdrożenie standardów wewnętrznych określających kwalifikacje, predyspozycje; pogłębianie wiedzy i umiejętności pracowników administracji.

 

Prowadzenie oceny satysfakcji: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

Dziekan, Kierownik dziekanatu

 

 

 

 

Dziekan

Wdrożenie, monitorowanie funkcjonowania.

 

 

 

Wdrożenie, monitorowanie funkcjonowania.

5. Zbudowanie wysokiej renomy i promocja WF

Stwarzanie odpowiednich warunków instytucjonalno-kadrowych dla profesjonalnej i skutecznej promocji.

 

 

Doskonalenie systemu promocji i oceny jej skuteczności.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

Dziekan

 

 

 

 

 

Dziekan

Pozycja WF w opiniotwórczych rankingach jednostek naukowych publikowanych w Polsce.

 

Bardzo dobre opinie o WF w wynikach badań prowadzonych przez Biuro Karier UMK wśród absolwentów WF i pracodawców.

6. Powiązanie absolwentów z WF i ofertą edukacyjną w systemie lifelong learning

Organizacja studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających, zorientowanych na absolwentów WF w systemie lifelong learning.

 

Promocja WF przez eksponowanie zawodowych karier absolwentów.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

Dziekan

 

 

 

 

 

 

Dziekan

 

Udział znacznej liczby absolwentów w studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych przez WF.

 

 

Zwiększenie liczby absolwentów korzystających z różnych ofert dydaktycznych WF.

7. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

Intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Wzrost liczby efektywnych umów podpisanych z interesariuszami zewnętrznymi.

OBSZAR ZARZĄDZANIE                    CEL STRATEGICZNY DRUGI

CEL STRATEGICZNY

CELE OPERACYJNE

DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MIERNIKI

C2 Zapewnienie zdolności prowadzenia działalności rozwojowej gwarantującej odpowiedni poziom konkurencyjności krajowej i międzynarodowej

 

1. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Zapewnienie zainteresowanym pracownikom dostępu do szkoleń ogólnouczelnianych – np. informatycznych, e-learningowych i in., a także wsparcie w zakresie szkoleń zewnętrznych.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Zwiększenie liczby pracowników WF, którzy skorzystali z wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń.

2. Zapewnienie długookresowego pokrycia przychodami kosztów ponoszonych przez WF

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania finansami WF.

 

Opracowanie oferty usług lektoratów i zajęć specjalistycznych z języków obcych, prowadzonych przez pracowników WF na rzecz innych jednostek, a także systemu kursów komercyjnych.

 

Większa efektywność w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe.

2014/2015

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

Dziekan

 

 

 

Dziekan, Kierownicy jednostek

 

 

 

 

 

 

Dziekan

Opracowanie, wdrożenie.

 

 

 

Opracowanie, wdrożenie.

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost przychodów WF, pochodzących z zewnętrznych środków na badania naukowe.

3. Poprawa wyposażenia informatyczno-technicznego

Sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego w pokojach pracowników i w pracowni komputerowej WF.

 

Wyposażenie sal dydaktycznych Collegium Maius w komputery i urządzenia techniczne (sprzęt audio-wideo, projektory, rzutniki) niezbędne do nowoczesnego kształcenia studentów oraz przystosowanie sal ćwiczeniowych i seminaryjnych w Collegium Humanisticum do potrzeb kształcenia neofilologicznego.

 

Rozbudowa i unowocześnianie laboratoriów językowych, w tym m.in. instalacja kabin do tłumaczenia symultanicznego w Collegium Humanisticum.

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2014/15

Dziekan

 

 

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan

Odpowiednie wyposażenie informatyczno-techniczne.

 

 

 

Odpowiednie wyposażenie informatyczno-techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie informatyczno-techniczne, w tym m.in. instalacja kabin do tłumaczenia symultanicznego w CH.

4. Zapewnienie optymalnego funkcjonowania bibliotek WF

Dostosowanie infrastruktury i zatrudnienia do zmieniających się potrzeb.

Zadanie ciągłe

Dziekan

Wdrożenie odpowiednich zmian.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij